E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, 2nd Neurosurgery Clinic
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 17(2): 94-98
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Objective: Recently, nonsteroid antiinflammatory drugs are used increasingly for postoperative pain treatment. In this study, the efficacy of two different nonsteroid antiinflammatory drugs were compared in the postoperative period in 60 patients who underwent to lomber spinal surgery.

Methods: Patients were randomised to two treatment groups to receive 20 mg tenoxicam intravenously (n=30) or 75 mg diclofenac sodium intramuscularly (n=30). Pain scores were recorded at immediately after extubation, at the postoperatively 4, 12 and 24. Hours at rest and during mobilization by using a Visual Analog Scale (0-100). Blood biochemistry, which was taken at the preoperative and at the 48 hours after operation, was compared. Probable side effects were recorded.

Results: Pain scores at rest and during mobilisation were reduced in the tenoxicam group. But this was not statistically significant. Also the tenoxicam group showed less urinary retention problems than the diclofenac sodium group. Hemogram and hematocrit were significantly decreased at the postoperative period in the both of groups (respectively in the tenoxicam group, p=0.01, p=0.003 ; in the diclofenac sodium group, p=0.03, p=0.02). Systolic blood pressure was significantly lower at the postoperative period in the diclofenac sodium group (p=0.04).

Conclusions: Tenoxicam was more effective at the first postoperative day in the patients whose underwent to lomber spinal surgery. But this result was not statistically significant. Also less urinary retention problems were recorded in the tenoxicam group.


Lomber Spinal Cerrahide Postoperatif Analjezik Etkinlikte, Tenoksikam ile Diklofenak Sodyum'un Karşılaştınlması
1Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Nöroşirurji Kliniği
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 2(17): 94-98

Amaç: Lomber spinal cerrahide postoperatif dönemde ağrı sağaltımında son yıllarda, nonsteroid antiinflamatuar analjeziklerin kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu çalışmada farklı iki grup nonsteroid antiinflamatuar analjeziğin lomber spinal cerrahi uygulanan 60 ardışık hastada postoperatıf dönemdeki etkinli ği araştırıldı .

Yöntem: Çalışmaya alınan hastalar sıra ile iki gruba randomize edildiler. Birinci gruba (n=30) 20 mg. Tenoksikam intravenöz, ikinci gruba (n=30) ise 75 mg. Diklofenak sodyum intramusküler uygulandı. Her iki grupta, operasyon sonrası ayılırken, 4. saatte, 12. saatte ve 24. saatte Visuel Analog Skala kullanılarak ağrı şiddeti değerlendirildi. Ağrı şiddeti hem istirahat halinde hem de hareket esnasında ayrı ayrı kayıtlandı. Operasyon öncesi ve operasyon sonrası 48. saatte biyokimyasal değerler karşılaştırıldı. Muhtemel yan etkiler her iki grupta kayıtlandı.

Bulgular: Hem istirahat halinde hem de hareket ile, tüm dönemlerde ağrı şiddetinin tenoksikam uygulanan grupta daha az olduğu gözlendi. Ancak bu azalma istatistiksel olarak anlamlılık kazanmamıştır. Aynı zamanda tenosikam uygulanan grupta idrar retansiyonu daha az gözlendi. Hem tenoksikam hem de diklofenak sodyum uygulanan gruplarda postoperatif dönemde hemoglobin ve hematokrit değerlerinde anlamlı derecede düşüş izlendi (tenoksikam grubunda sırası ile p=0.01, p=0.003; Diklofenak sodyum grubunda sırası ile p=0.03, p=0.02). Diklofenak sodyum uygulanan grupta ise farklı olarak sistolik arteryel kan basıncında da anlamlı bir düşüş izlendi (p=0.04).

Sonuç: Lomber spinal cerrahi uygulanan hastalarda, operasyon sonrası ilk gün gelişen ağrıda istatistiksel olarak ortaya konulamamasına rağmen Tenoksikam uygulamasının daha etkili olduğu gözlenmiştir. Aynı zamanda tenoksikam grubunda üriner problemler daha az sıklıkda saptanmıştır.