E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Istanbul University Florence Nightingale School of Nursing, Res. Att. Dr.
2Assoc. Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 17(2): 87-93
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Objective: This is a descriptive study designed to evaluate nurses' attitudes toward persons with mental disorders.

Methods: The research project was carried out from September 1999 to January 2000 at the Istanbul University Cerrahpaşa and Istanbul Medical Faculty Hospitals, at the Ministry of Health Bak ırköy Mental and Nervous Diseases Hospital and at the Gureba Foundation Teaching Hospital. Nurses who worked the day shift and agreed to participate were chosen randomly for inclusion in the study, 222 of the 440 nurses in the Study worked in psychiatric settings. 97 of the non- psychiatric nurses worked in an internal medicine unit; 12Iworked in a surgical unit.

For data collection, forms prepared by the researcher whith assistance from the literature were used, including a Pre- İnterview Form, an Opinions About Mental Illess Scale (OM1) and a form that allowed the subjects to express their views on treatment and counseling options and probability of recovery. Research data was evaluated statistically on the computer using SPSS programme.

Results: Research findings showed that the mean scores of psychiatric nurses in the categories of Authoritarianism and Mental Health Idealogy and Interpersonal Etiology were lower than the scores of the non-psychiatric nurses. Their scores in the sub-group categories of Benevolence and Social Restrictiveness subgroups were higher than those of their non-psychiatric nurse peers.

Conclusion: In conclusion, psychiatric nurses were found to have more positive opinions, behaviors and attitudes toward mental illness and mentally-ill patients than their non-psychiatric nurse peers.


Hemşirelerin Ruh Sağlığı Bozuk Olan Bireylere Karşı Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
1İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Araş. Gör. Dr.
2Doç. Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 2(17): 87-93

Amaç: Bu çalışma, hemşirelerin ruh sağlığı bozuk olan bireylere karşı tutum ve davranışlarını değerlendirmek üzere tanımlayıcı bir araştırma olarak planlanmıştır.

Yöntem: Çalışma İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve İstanbul Tıp Fakültesi Hastaneleri, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi'nde gündüz çalışan, araştırmayı kabul eden ve basit rastlantısal yöntemle seçilen; psikiyatri kliniklerinde çalışan 222 hemşire ile, psikiyatri dışı klinikler olarak dahiliye kliniklerinde çalışan 97 ve cerrahi kliniklerinde çalışan 121 hemşire olmak üzere olmak üzere toplam 440 hemşire ile Eylül 1999-Ocak 2000 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Çalışmada; veri toplama aracı olarak, literatür bilgisi doğrultusunda araştırmacı tarafından geliştirilen Ön Görüşme Formu, Ruh Hastaları ve Ruh Hastalıklarına İlişkin Görüşler (Opinions About Mental Illness Scale-OMI) Ölçeği ve ruhsal bozukluğa sahip olan bireylerde tercih edilen tedavi ve danışmanlığın türünü ve iyileşme olasılığını yanıtlayanın görüşüne göre saptamaya sağlayan bir form kullanılmıştır. Çalışma veriler i, bilgisayarda SPSS programı ile istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışma sonucunda; psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin otorite, ruh sağlığı ideolojisi ve bireylerarası etyoloji puan ortalamaları psikiyatri dışı kliniklerde çalışan hemşirelerden daha düşük, koruyuculuk-kollayıcılık ve kısıtlayıcılık alt grup puan ortalamaları ise daha yüksek bulunmuştur.

Sonuç: Sonuç olarak psikiyatri kliniğinde çalışan hemşireler ruh hastaları ya da hastalıklarına karşı psikiyatri dışı kliniklerde çalışan hemşirelere göre daha olumlu görüş, davranış ve tutum eğilimi içindedir.