E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Training and Research Hospital 3. Psychiatry Unit, Spec. Dr.
2Psychiatry Clinic, Uz. Dr.
33. Psychiatric Unit, Assist. Dr.
43. Psychiatry Unit Clinical Chief, Spec. Dr.
59. Psychiatric Unit, Spec. Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 17(2): 76-81
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Objective: In this study by using factör analizing method we search for phenomenologic subtypes of mania.

Method: In this study we included 75 patient according to who meat the chriterias of DSM IV bipolar disease (new episod-mania-mixt) by using SCID-I. Half sttuctured question form used to work on social demographical& clinical sign, YMDÖ, PANSS, MADRS, CGI.

In this study we excluded patient who has mania due to general medical condition, mania because of alcohol and drug abuse, nörological diseased patients, MR-patients& patient who is not educated in order to deside the level of disease we use YMDÖ, PANSS, MADRS, CGI.

Conclusion: In our study; according to literature, more than clasical view of mania disforia, high PMA, psikosis subtypes were found high amount.


Maninin Faktör Analizine Dayalı Fenomenolojik Alt Tipleri
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Psikiyatri Birimi, Uz. Dr.
2Psikiyatri Kliniği, Uz. Dr
33. Psikiyatri Birimi, Asist. Dr
43. Psikiyatri Birimi Klinik Şefi, Uz. Dr
59. Psikiyatri Birimi, Uz. Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 2(17): 76-81

Amaç: Bu çalışmada faktör analizi temel alınarak maninin fenomenolojik alt tipleri incelenmiştir.

Yöntem: Çalışma kapsamına DSM-IV SCID l' e göre iki uçlu duygudurum bozukluğu (şimdiki epizod-manimikst) tanısı konan, ardışık 75 hastadan oluşturulmuştur. Sosyodemografik ve klinik özellikleri değerlendiren yarı yapılandırılmış soru formu, Young Mani Derecelendirme Ölçeği, Montgomery-Asberg Depresyon Derecelendirme Ölçeği, Pozitif Belirtileri Derecelendirme ölçeği ve Klinik Global Değerlendirme Ölçeği ile değerlendirilmişlerdir. Genel tıbbi duruma bağlı duygudurum bozukluğu olanlar, alkol-madde kullanımına bağlı duygudurum bozukluğu olanlar, nörolojik hastalığı olanlar, mental retardasyonu olanlar, okuma yazma bilmeyenler çalışma dışı bırakılmışlardır. Hastalara hastalık şiddetini değerlendirmek üzere YMDÖ, PANSS, MADRS ve CGI ölçekleri verilmiştir.

Sonuç: Çalışmamızda literatürdeki araştırma bulgularıyla uyumlu olarak maninin klasik görünümünün dışında disforik, psikomotor hızlanma ve psikoz alt tiplerin daha yüksek oranda saptanmış olduğu bulunmuştur.