E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Schizophrenia and Cigarette Dependence
1Bakırköy Mental Health and Diseases Training and Research Hospital; Chief resident
2Clinic Chief
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2005; 18(1): 13-20
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Objective: Cigarette smoking remains the greatest preventable cause of death and disease in the United States. Tobacco is defined as a psychoactive substance causing mental and behavioural disease by World Health Organisation. Only about 1% of the population is affected by schizophrenia, but the prevalence of nicotine dependence among schizophrenic patients is very high (58 %-92 %). It has been suggested that, cigarette has beneficial effects on positive and negative symptoms, cognitive skills and extrapyramidal side effects via reducing antipsychotic blood levels.

Methods: In this study it was evaluated previous hospitalisation records of 502 patients with schizophrenia, and was investigated that how patiens affected of this dependence.

Results: The number of hospitalisation in cigarette smoker group were 2-6 times more than the non smoker group. In cigarette smoking group, it was found that comorbid alcohol abuse or dependence was 3-4 times, comorbid substance abuse or dependence was 5 times more then non-smokers.

Conclusions: This finding may suggest that the smoker group has more severe psychopatology or cigarette smoking worsens the psychopatology by itself.


Şizofreni ve Sigara Bağımlılığı
1Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Başasistan
2Klinik Şefi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2005; 1(18): 13-20

Amaç: Sigara kullanımı halen ABD' de en büyük önlenebilir hastalık ve ölüm nedenidir. Tütün Dünya Sağlık Örgütü tarafından da tanımlandığı üzere ruhsal ve davranışsal bozukluklara yol açan bir psikoaktif maddedir. Toplumun sadece % i şizofreni hastalığına sahip olmasına rağmen şizofren bireylerde nikotin bağımlılığı yaygınlığı oldukça yüksektir (% 58-92). Sigaranın, belki de antipsikotiklerin kan seviyelerini azaltmak suretiyle, pozitif ve negatif belirtiler, bilişsel yetenekler ya da ekstrapiramidal yan etkiler üzerine olumlu etkileri olduğu düşünülmektedir.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada hastanemizde yatarak tedavi görmüş 502 şizofreni hastasının tıbbi yatış dosyası incelenmiş, sigara kullanımı ile hastaların bu bağımlılıktan nasıl etkilendiği araştırılmıştır.

Bulgular: Sigara kullanımı ile hastaların yatış sayısı arasındaki ilişkiye bakıldığında sigara kullanan hastaların kullanmayandan 2-6 kat daha fazla yatışının olduğu saptanmıştır. Sigara kullana grupta, birlikte alkol kötüye kullanımı -bağımlılığı 3-4 kez, madde kötüye kullanımı-bağımlılığı ise kullanmayan gruptan 5 kez daha fazla sık olduğu bulunmuştur.

Sonuç: Bu bulguya dayanarak sigara kullanan hastalardaki psikopatoloji düzeyinin daha ağır olduğunu veya sigaranın bizzat psikopatolojiyi arttırdığını söyleyebiliriz.