E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
A Case of an Extradural Epidermoid Tumor at a Rarely Seen Localization
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Training and Research Hospital, 1. Neurosurgery Clinic
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2005; 18(2): 107-110
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Epidermoid tumors consist 1 % rate of all intracranial mass lesions. They are benign congenital tumors that are seldom seen. Most are localized intradurally. They may rarely be seen at extradural-intradiploic localization in midline of calvarium. In this report; an epidermoid tumor which is localized extradural at posterior fossa deplacing right cerebellar hemisphere is discussed.


Ender Lokalizasyonda Bir Ekstradural Epidermoid Tümör Olgusu
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Nöroşirürji Kliniği
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2005; 2(18): 107-110

Epidermoid tümörler tüm intrakranial yer kaplayıcı lezyonların % 1' ni oluşturur (1). Ender görülen iyi huylu konjenital tümörlerdir. Büyük çoğunluğu intradural olarak görülen bu lezyonların ender olarak ekstradural-intradiploik olarak kafa kaidesini oluşturan kemiklerde ve genellikle orta hatta görülmüştür. Bu sunumda ender bir lokalizasyon olan posterior fossada ekstradural olarak yerleşmiş, serebellumun sağ hemisferini deplase etmiş epidermoid tümör olgusu tartışılmıştır