E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Early Seizures After Stroke
1Bakırköy Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, 1. Neurology Clinic, Spec. Dr.
2Assoc. Dr. Chief Assistant Maltepe University Faculty of Medicine, Department of Neurology
3Professor Dr. Silivri State Hospital Neurology Clinic,
4Exp. Dr. Bakırköy Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital
51. Chief of Neurology Clinic Assoc. Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2005; 18(2): 89-94
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Objective: Stroke is an important and well known cause of epileptic seizures in adults especially after 50 years of age. Poststroke seizures are divided into two groups; early seizures and late seizures according to the stroke's temporal relationship with seizures. In general, seizures that occur during the first or second week after stroke are considered as early seizures.

Material and Method: In this study, we evaluated the rate of early seizures in stroke patients, lesion and seizure types, and lesion localisations in patients with poststroke seizures.

Results: Early seizures occured in 27 of 630 (4,3 %) patients. Seizures were most often focal motor seizures and occured 39 % in MCA, 28 % in PCA, and 22 % in watershed area lesions. We observed that seizures occured mostly during the first days of the stroke.

Conclusion: We did not find any statistically significant difference between haemorhagic and ischemic stroke patients with respect to early seizure occurence.


İnme Sonrası Erken Nöbet Gelişimi
1Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Nöroloji Kliniği, Uzm. Dr.
2Doç. Dr. Şef Muavini Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
3Prof. Dr. Silivri Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği,
4Uzm. Dr. Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
51. Nöroloji Kliniği Şefi Doç. Dr
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2005; 2(18): 89-94

Amaç: Serebrovasküler olaylar erişkinlerde, özellikle 50 yaş üzerinde başlayan epileptik nöbetlerin önemli ve iyi bilinen sebeplerindendir. İnme sonrası nöbetler, inmenin olur zamanı ve nöbet arasındaki zamansal ilişkiye göre erken ve geç nöbetler olarak ikiye ayrılabilir. Genel olarak bir-iki hafta içinde gözlenen nöbetler erken nöbet olarak kabul edilmektedir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada inme geçiren hastalarda erken nöbet gözlenme oranını, nöbet gözlenen hastalarda nöbet tipini, lezyon tipini ve lezyon lokalizasyonlarını değerlendirdik.

Bulgular: Çalısmamızda; 630 hastanın 27'sinde erken nöbet (% 4,3) gözledik. İnme sonrası erken nöbetlerde parsiyel nöbetleri belirgin olarak fazla bulduk ve MCA alanında % 39, PCA alanında % 28 ve watershed alanında % 22 oranında nöbet saptadık. Nöbetler özellikle inmenin ilk günlerinde daha sıktı.

Sonuç: İskemik ve hemorajik inmelerde erken nöbet gelişimi açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptamadık.