E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Neurophyhysiology (P300) Auditory Event Related Potentials in Major Depressive Disorder
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 12. Psychiatry Clinic, Spc. Dr.
2I . Ü. Istanbul Medical Faculty Physiology Department, Assoc. Dr.
3Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 12. Deputy Chief of Psychiatry Clinic
412. Psychiatry Clinic Chief
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2005; 3(18): 120-128
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Objective: This study investigates the cognitive functions of cases suffering from a major depressive disorder using the auditory event related potential (AERPs) values.

Method: 25 healthy controls and 25 patients with a diagnosis of Major Depressive Disorder according to DSM-IV criteria are included in the study. Latency and amplitude values of the event related potentials of all cases are recorded using the oddball paradigm. Patients having an Hamilton Depression Rating Scale score above 16 are accepted for the study. The anxiety level of the cases are evaluated using The Hamilton Anxiety Rating Scale.

Results: The depressive group showed a significantly higher latency in N100, N200 and P300 and a significantly lower P300 amplitude than healthy controls.

Conclusion: The increase of N200 and P300 latency and the decrease of the P300 amplitude indicated the impairment of the cognitive functions among depressive patients. The impairment of the cognitive functions in depressive patients can be represented as a dysfunction including a slowdown in mental processes and difficulties in decision making. Future studies combining the methods of neuroradiology and neurophysiology may contribute more to enlighten the etiologic factors related to the development of major depressive disorder.


Majör Depresyonda Elektrofizyolojik (P300) Yöntemler
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 12. Psikiyatri Kliniği, Uzm. Dr.
2İ . Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Doç. Dr.
3Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 12. Psikiyatri Kliniği Şef Yardımcısı
412. Psikiyatri Klinik Şefi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2005; 3(18): 120-128

Amaç: Bu çalışmada majör depresyon tanısı almış olan hastalarda bilişsel işlevler, işitsel Olaya ilişkin Potansiyel (OİP) ölçümleri kullanılarak araştırılmıştır.

Yöntem: DSM-IV tanı ölçütlerine göre majör depresyon tanısı alan 25 hasta ve 25 sağlıklı birey çalışmaya alındı. Tüm deneklerden standart oddball paradigması (şaşırtmalı uyaran dizgesi) kullanılarak olaya bağlı işitsel uyarılmış potansiyellere ait latans ve genlik değerleri elde edildi. Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği puanı 16 ve üstü olan hastalar çalışmaya alındı. Hastaların anksiyete düzeyi Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği ile değerlendirildi.

Bulgular: Hasta grupta, sağlıklı kontrol grubuyla karşılaştırıldığında; N100, N200 ve P300 latanslarında anlamlı uzama ile P300 genliğinde anlamlı azalma saptandı .

Sonuç: N200 ve P300 latanslarında uzama ve P300 genliğindeki azalma bilişsel işlevlerde bozulma olduğunu gösterebilir. Bilişsel işlevlerin bozulması, depresyonlu hastalarda psikomotor yavaşlama, yavaşlamış zihinsel süreçler ve karar verme zorluğu gibi işlevlerde bozulma şeklinde olabilir. İleride yapılacak olan çalışmalarda nörofizyolojik ve nöroradyolojik yöntemlerin birlikte kullanılması Majör Depresyon oluşumunda etkili olan olayların anlaşılmasını kolaylaştırabilir.