E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Retrospective Evaluation of the 63 Surgically Treated Patients with Lumbar Spinal Stenosis
1Bakırköy Prof. Dr. Mahzar Osman Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital II. Neurosurgery Clinic, Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2005; 4(18): 205-209
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Objective: !n this study, it was aimed to discuss the results of total laminectomy in patients with lumba ı- spinal stenosis which is the most frequent spinal pathology in elderly population.

Methods: In this study, 63 surgically treated patients with lumbar spinal stenosis were evaluated retrospectively. Patients' demographic features, treatment options and outcomes were discussed. We performed lumbosacral graphy, computerized tomography and magnetic resonance in all patients. Extended laminectomy was peıformed in all stenotic levels. Oswestry pain scale was used for evaluating pain in the postoperative period.

Results: The patients consisted of 45 females and 18 males, ranging in age from 30 to 76 years with a mean age of 57.8 years. L3-4 level was the most frequently affected level (57.14 %). All patients have suffered from claudicasio and the most frequently observed sign was motor weakness. Extended laminectomy was performed in all stenotic levels. Foraminotomy was also peıformed in 56 patients and discectomy was performed in 12 patients. Oswestry pain scale was 12.2 (2-20 %) at the postoperative period.

Conclusion: We observed that pain in the early and late periods after operation was significantly lowe ı- than the preoperative period.


Cerrahi Tedavi Uygulanan 63 Lomber Dar Kanal Olgusunun Retrospektif Değerlendirilmesi
1Bakırköy Prof. Dr. Mahzar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Nöroşirürji Kliniği, Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2005; 4(18): 205-209

Amaç: Bu çalışmada, ileri yaştaki hastalarda en sık gözlenen spinal patoloji olan lombe ı- spinal stenozlu olgularımızda, total laminektomi sonrası sonuçlarımızı tartışmak amaçlanmıştır.

Yöntem: Lomber spinal stenoz nedeniyle opere edilen 63 hasta yaş, cinsiyet, semptom, klinik bulgu, tedavi ve sonuçları açısından retrospektif olarak literatür eşliğinde değerlendirildi. Görüntüleme yöntemi olarak direkt radyografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans kullanıldı. Operasyonda tüm dar seviyelere laminektomi uygulandı. Postoperatif dönemde ağrı değerlendirmesi Oswestry ağrı skoru ile yapıldı.

Bulgular: Hastaların 45'i kadın, 18'i erkekti. Görülme yaş ortalaması 57,8'di (30-76 arası). En sık görüldüğü seviye ise, L3-4 (% 57.14) olarak tespit edildi. Tüm vakalarda klodikosyo semptomları mevcut olup, en sık rastlanan bulgu motor zaafiyetti. Operasyonda tüm dar seviyelere laminektomi uygulandı. 56 olguda ek foraminotomi ve 12 olguda da diskektomi yapıldı. Oswestry ağrı skoru değerlendirilen olgularda post operatif ortalama sonuç 12.2 (% 2-20) olarak tespit edildi.

Sonuç: Hem kısa, hem de uzun dönem takiplerde ağrı şikâyetinin preoperatıf döneme kıyasla belirgin azaldığı izlendi.