E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Effectiveness of Intravenous Immunoglobulin G in Demyelinating Polyneuropathies
1Şişli Etfal Training and Research Hospital, 1. Neurology Clinic, Spec. Dr.
2Şişli Etfal Training and Research Hospital, 1. Neurology Clinic, Assoc. Dr.
3Şişli Etfal Training and Research Hospital, 1. Neurology Clinic, Ass. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2005; 4(18): 196-204
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Objective: The objective of this study is to show the effectiveness of intravenous immunglobulin (IVIG) in demyelinating polyneuropathics.

Method: 29 Guillain-Barre Syndrome (GBS) and 6 Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy (CIDP) patients participated in this study. 23 of 29 GBS patients were observed to have recovered one point in functional scale after the treatment. Recovery was observed in one of the 6 CIDP patients.

Results: We suggest IVIG is effective and safe in GBS.


Demiyelinizan Polinöropatilerde İntravenöz Immüngiobulin G'nin Etkinliği
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Nöroloji Kliniği, Uzm. Dr.
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Nöroloji Kliniği, Doç. Dr.
3Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Nöroloji Kliniği, Ass. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2005; 4(18): 196-204

Amaç: İntravenöz immünglobulinin ( İVİG) demiyelinizan polinöropatilerdeki etkinliğinin gösterimesi.

Yöntem: 29 Guillain-Barre Sendromu (GBS), 6 Kronik İnflamatuar Demiyelinizan Polinöropati (KİDP) hastasının İVİG verilmeden önce ve verildikten sonra fonksiyonel skala puanlarının karşılaştırılması yöntemi kullanılmıştır. 29 GBS hastasının 23' ünde tedaviden sonra ilk 1 ay içinde fonksiyonel skalada bir puan düzelme gözlendi. 6 KİDP hastasının birinin puanında düzelme gözlenirken, diğerleri subjektif olarak iyileşme ifade etmiştir.

Sonuç: İVİG' in özellikle GBS' de etkin ve güvenli olduğunu düşünmekteyiz.