E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
The Reliability and Validity of the Turkish Form of the Somatosensory Amplification Scale
1Haseki Training and Research Hospital, Neurology Clinic, Spec. Dr.
2
3Spec.Dr.
4Assoc.Prof.Dr.
5Haseki Training and Research Hospital, Neurology Clinic, Assoc. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2007; 1(20): 48-53
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Various drugs, mainly antipsychotics in psychiatry may induce movement disorders. These acute or tardive type movement disorders could either be in hypokinetic or in hyperkinetic form. There are other movement disorders in tardive type (e.g. tardive akathisia), besides the well-known tardive dyskinesia. Antipsyhotics drugs are thought to induce all types of akathisia. Drug-induced akathisia can only be diagnosed clinically with the characteristic subjective and/or objective symptoms of akathisia and a history of antipsychotics treatment as well as the exclusion of other medical or neurological conditions. Comorbid tardive movement disorders induced by long-term antipsychotic drug treatment could also be seen clinically. In this paper, a case whom was prescribed antipsychotic medication without having psychotic finding, and experienced movement disorders, was discussed. A 58-year old female patient presented with involuntary movements, urge to move, being spiritless, not enjoying life, boredom, reluctance, and sleeplessness. She had a history of various antipsychotic, antidepressant and anxiolytic drug use with different diagnoses during lthe last 5 years. She was diagnosed with major depression and in her examination there were orofacial dyskinesia, akathisia like movements in extremities and parkinsonian findings. Using seven different drugs (haloperidol, clorpromazine, zuklopentixole, risperidone, citalopram, mirtazapine, paroxetine) during 2 years in at different times with varying periods can be the cause of these movements. The patient had these complaints for three years, after this drug history. And the patient was accepted with tardive akathisia with parkinsonian findings in enclosure of tardive dyskinesia. When prescribing an antipsychotic drug, irreversible and unfavorable effects must be considered and using unnecessary antipsychotic drugs should be avoided.


Bedensel Duyumları Abartma Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği
1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Uzm. Dr
2Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 5. Psikiyatri Kliniği, Ass. Dr.
3Uzm. Dr
4Doç. Dr.
5Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Doç. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2007; 1(20): 48-53

Başta antipsikotik ilaçlar olmak üzere, psikiyatrik hastalıklarda kullanılan çeşitli ilaçlar, hareket bozukluklarının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Akut olarak ya da geç dönemde gelişen bu hareket bozuklukları, hipokinetik ya da hiperkinetik formda olabilir. Tardiv diskinezinin (TD) yanı sıra uzun süreli antipsikotik ilaç kullanımına bağlı olarak farklı hareket bozuklukları tanımlanmıştır. Tardiv akatizi (TA) de geç dönemde ortaya çıkan bu hareket bozukluklarındandır. Antipsikotik ilaçların, başlangıç şekline göre akatizinin tüm tiplerine neden olabilecekleri bildirilmiştir. İlaç kullanımına bağlı akatizi tanısı, akatizinin karakteristik öznel ya da nesnel belirtilerinin olması, akatiziye neden olduğu bilinen bir ilaca maruz kalma öyküsünün bulunması ve akatizi nedeni olabilecek diğer durumların dışlanmasıyla klinik olarak konur. Uzun süreli antipsikotik ilaç kullanımına bağlı gelişen tardiv hareket bozukluklarının, 2 ya da daha fazlası eş zamanlı olarak da görülebilmektedir. Bu yazıda, uzunlamasına değerlendirmede herhangi bir psikotik belirti öyküsü alınamayan ancak antipsikotik başlanan ve farklı hareket bozuklukları saptadığımız vaka tartışıldı. 58 yaşında kadın hasta, bize vücudunda kontrol edemediğini söylediği hareketler, yerinde duramama, moral bozukluğu, yaşamdan zevk alamama, sıkıntı, isteksizlik ve uykusuzluk yakınmalarıyla başvurdu. Hastanın 5 yıldır farklı psikiyatrik tanılarla çeşitli antipsikotik, antidepresan ve anksiyolitik ilaç kullanma öyküsü mevcuttu. Majör depresyon tanısı konan hastada orofasial diskinezi, ekstremitelerde akatizik hareketler ve parkinsonyen bulgular saptandı. Bu hareket bozukluklarına neden olabilecek yedi ayrı ilacı (haloperidol, klorpromazin, zuklopentiksol, risperidon, sitalopram, mirtazapin, paroksetin), toplam 2 yıllık bir süre içinde, değişen sürelerle farklı zamanlarda kullanımından sonra yakınmalarının gelişmesi ve bunların 3 yıldır devam etmesinden dolayı, hasta parkinsonyen bulguların eşlik ettiği tardiv diskinezi kapsamında tardiv akatizi olarak değerlenrildi. Antipsikotik ilaç başlarken, geri dönüşümsüz olabilen olumsuz sonuçların gelişebileceği akılda tutulmalı ve gereksiz antipsikotik kullanımından kaçınılmalıdır.