E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
The Reliability and Validity of the Turkish Form of the Somatosensory Amplification Scale
1MH, Erenköy Spirit and Nerve Hospital. training and research Hospital
2Bakırköy Mental Health and Nerve Hospital. Training and Research Hospital
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2007; 1(20): 16-24
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Objective: In this study, the authors aimed to investigate the reliability and validity of the Somatosensory Amplification Scale (SSAS) that was developed by Barsky et al. in the Turkish population.

Method: The study was carried out with 42 patients with Fibromyalgia Syndrome and Asthma Diseases attending to outpatient Physical Therapy and Rehabilitation and Chest Diseases clinics and 86 healthy students from Karadeniz Technical Univercity (KTU).

Results: SSAS scores were normally distributed, and had acceptable test-retest reliability (r: 0.73) and internal consistency (, 0.62-0.76). Item to scale correlations varied from 0.10 to 0.72, and most were highly significant. Whereas, one item (item 1) in the control group and one item (item 2) in the patient group had low item-total score correlation (r<0.15). Criterion related validity of SSAS was shown with significant correlation between Symptom Interpretation Questionnaire, Toronto Alexithymia Scale and Symptom Check List 90 Revised somatization subscale. The validity analysis of the scale resulted in a very high significant difference (p<0.01) between the mean SSAS scores of the control and the patient group.

Discussion: ITest-retest, internal reliability, and item-total score correlation, discriminating power for specific groups and criterion related validity of the SSAS show that the scale has acceptable reliability and validity for the Turkish population.


Bedensel Duyumları Abartma Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği
1SB. Erenköy Ruh ve Sinir Hast. Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
2Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hast. Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2007; 1(20): 16-24

Amaç: Bu çalışmada Barsky ve ark. tarafından geliştirilmiş olan Bedensel Duyumları Abartma Ölçeği (BDAÖ)’nin Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliği çalışılmıştır.

Yöntem: Bu çalışma Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) eğitim gören 86 üniversite öğrencisi ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniği’ne ve Göğüs Hastalıkları Polikliniği’ne ayaktan başvuran, fibromiyalji sendromu tanılı hasta ile astım hastalığı tanısı almış 42 poliklinik hastası ile yürütüldü.

Bulgular: Ölçeğin toplam puanı yeterli bir test-tekrar test tutarlığı (r:0.73) göstermiştir. Ölçeğe ait sorular tek tek ele alındığında, yeterli düzeyde test-tekrar test tutarlığı bulunmuştur. Ölçeğin iç tutarlık incelenmesinde Cronbach alfa değerleri 0.62-0.76 arasında saptanmıştır. Sorular tek tek ele alındığında 1 nolu sorunun kontrol grubunda, 2 nolu sorunun hasta grubunda, yetersiz madde toplam ilişkisi gösterdiğini saptadık. Geçerlik analizinde, hasta grubu ile kontrol grubu ortalamaları arasında BDAÖ’nün ileri düzeyde anlamlı farklı olduğu tespit edilmiştir. Ölçüt bağıntılı geçerliği için Semptom/Belirti Yorumlama Anketi (SYA), Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20) ve Semptom Tarama/Check Listesi (SCL-90R) bedenselleştirme alt-ölçekleri ile yeterli düzeyde bağıntılı olduğu bulunmuştur.

Sonuç: BDAÖ’nün iç tutarlık, test-tekrar test tutarlığı ve madde toplam korelasyonu, özel grupları ayırt edici geçerlik ve ölçüt bağıntılı geçerlik bulguları ölçeğin Türk toplumunda kabul edilebilir ölçülerde geçerlik ve güvenirlikte olduğunu göstermektedir.