E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Personality Disorders in Patients with Migraine and Tension Headache
1Taksim Training and Research Hospital, Psychiatrist
2Bakırköy Mental and Neurological Diseases Training and Research Hospital, Associate Professor of Psychiatry
3Neurology Expert
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2007; 20(1): 5-15
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Objective: In this study, we aimed to investigate the rates of personality disorders in patients with migraine and tension headache compared to healthy controls.

Methods: Patients who were referred with headache are recruited in the study from the Neurology Outpatient Department of Bakirkoy Teaching and Research Hospital for Psychiatry and Neurology, Istanbul. 45 patients with migraine, 41 with tension headache and 39 normal volunteers made up the sample. Sociodemographical Form, SCID-II, Detailed Headache Assessment Form were used.

Results: 58.1 % of the migraine, 53.8 % of the tension headache group, and 17.9 % of the healthy controls had a personality disorder 26.7 % of the migraine, 22 % of the tension headache group had paranoid personality disorder. 24.4 % of the tension headache, 11.1 % of the migraine group and 2.6 % of the control group had an obsessive compulsive personality disorder.

Conclusion: The paranoid and obsessive compulsive personality disorders were seen more in both of the headache patients then controls.


Migren ve Gerilim Tipi Baş Ağrısı Hastalarında Kişilik Örüntüsü
1Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Uzmanı
2Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Doçenti
3Nöroloji Uzmanı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2007; 1(20): 5-15

Amaç: Bu araştırmada migren ve gerilim tipi baş ağrısı olan hastalarda kişilik örüntüsü taranmış ve kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır.

Yöntem: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Polikliniği’nden 45 migren, 41 gerilim baş ağrısı tanısı alan hasta 39 sağlıklı kontrolle karşılaştırılmış, sosyodemografik özellikleri araştırılmış, SCID-II ve ayrıntılı baş ağrısı değerlendirme formu uygulanmıştır.

Bulgular: Migren ve gerilim tipi baş ağrısı grupları arasında herhangi bir kişilik örüntüsüne sahip olma açısından istatistiksel fark saptanmamış, kontrol grubuna oranla istatistiksel olarak belirgin derecede yüksek değerlere sahip olduğu görülmüştür. Migren hastalarının % 58.1’i, gerilim baş ağrılarının % 53.8’i, kontrol grubunun ise % 17.9’u SCID-II’ye göre, bir kişilik örüntüsü ölçütlerini karşılamıştır. Paranoid kişilik örüntüsü migren hastalarının % 26.7’si, gerilim baş ağrılarının % 22.0’ı, kontrol grubunun ise % 5.1’inde saptanmıştır. Obsesif kompulsif kişilik örüntüsü ise, gerilim tipi baş ağrılıların % 24.4’ünde, migren baş ağrılıların % 11.1’inde ve kontrol grubunun % 2.6’sında bulunmuştur. Aradaki farklar istatiksel olarak anlamlıdır. Diğer kişilik örüntüsü alt gruplarında yığılma ve aralarında fark görülmemiştir.

Sonuç: Her iki baş ağrısı grubunda kontrol grubuna göre paranoid ve obsesif kompulsif kişilik örüntüsü anlamlı olarak daha yüksek oranda görülmüştür.