E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Influence of Childhood Traumas on Hopelessness, Smoking and Alcohol Use; A Study to Evaluate Last Year University Students
1Dicle University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry Assoc. Dr.
2Asist.Prof.Dr.
3Prof. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2007; 2(20): 79-87
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study we aimed to determine the effect of childhood traumas on hopelessness, smoking and alcohol use in university students and to study the relationships between their sex and familial characteristics.

We applied Hopelessness Scale (HS), The Boratav Depression Screening Scale (BORDEPTA), Social Comparison Scale (SCS), The Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) and Personnel Information Form, respectively to 1.026 students (male: 605, female: 421) in last year of various faculties of Dicle University.

Mean age of students was 23.2±2.1; 47 % of their mothers and 13 % of their fathers were illiterate. Mean scores of scales were: CTQ=71.5±19.9; HS=5.9±4.6; BORDEPTA=7.3±4.7; SCS=80±16.1. Mean score of BORDEPTA scales were higher in females, but mean scores of other scales were higher in males. The rate of every day smokers was 33 % and the rate of alcohol use several times a week was 4 %. Scores of CTQ, HS and BORDEPTA were higher in smokers than non-smokers (r=0.075, p=0.008; r=0.105, p<0.001; r=0.132, p<0.001; respectively); however only BORDEPTA scores were higher in alcohol user students than others (r=0.066, p=0.017). In Stepwise linear regression analysis, the most descriptive variabl of CTQ-total scores was high HS scores in male students and high BORDEPTA scores in females.

Emotional, physical and sexual traumas in childhood maintain their negative effects on last year university students who are about to into life struggle actively. Such experience lead to hopelessness for the future, depressive temperament, negative self perception and inclination to smoking in these students.


Çocukluk Çağı Travmalarının Umutsuzluk, Sigara ve Alkol Kullanımı Üzerine Etkisi; Üniversite Son Sınıf Öğrencilerini İnceleyen Bir Çalışma
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Doç. Dr.,
2Yrd. Doç. Dr.
3Prof. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2007; 2(20): 79-87

Bu çalışmada; çocukluk çağı travmalarının üniversite son sınıf öğrencileri arasındaki umutsuzluk ve sigara-alkol kullanımı üzerine etkisini; cinsiyet ve aile özellikleriyle ilişkisini araştırmayı amaçladık.

Dicle Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinin son sınıfında okuyan 1.026 öğrenciye (erkek: 605, kız: 421) sırasıyla; Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ), Boratav Depresyon Tarama Ölçeği (BORDEPTA), Sosyal Karşılaştırma Ölçeği (SKÖ), Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği (ÇÖYÖ) ve Kişisel Bilgi Formu uygulandı.

Öğrencilerin yaş ortalaması 23.2±2.1’di; annelerinin % 47’si, babalarının % 13’ü okuryazar değildi. Ölçeklerin puan ortalamaları şu şekildeydi; ÇÖYÖ=71.5±19.9; BUÖ=5.9±4.6; BORDEPTA=7.3±4.7; SKÖ=80.0±16.1. BORDEPTA ortalaması kızlarda, diğer ölçeklerin ortalamaları erkeklerde daha yüksekti. Her gün sigara içenler % 33, haftada birkaç kez alkol alanlar % 4 oranındaydı. Sigara içenlerde ÇÖYÖ, BUÖ ve BORDEPTA puanları içmeyenlerden daha yüksekti (sırasıyla; r=0.075, p=0.008; r=0.105, p<0.001; r=0.132, p<0.001); ancak, alkol tüketimi olanlarda içmeyenlere göre yalnızca BORDEPTA puanı yüksekti (r=0.066, p=0.017). Stepwise linear regresyon analizinde ÇÖYÖ-toplam puanlarını en iyi yordayan değişken erkek öğrencilerde BUÖ puanlarının yüksekliği, kız öğrencilerde BORDEPTA puanlarının yüksekliğiydi.

Çocukluk çağındaki duygusal, fiziksel ve cinsel travmalar, aktif yaşam mücadelesine başlama aşamasında olan üniversite son sınıf öğrencilerinde olumsuz etkilerini sürdürmektedir. Bu yaşantılar öğrencilerde; geleceğe karşı ümitsizlik, depresif mizaç, olumsuz kendilik algısı ve sigaraya yönelme davranışında artışa yol açmıştır.