E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Psychometric Properties of the Turkish Version of the Frontal Assessment Battery in Patients with Schizophrenia
1MH, İstanbul Erenköy Mental Health and Diseases Hospital
2MH, Çorum State Hospital
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2007; 20(3): 151-157

Abstract

Objectives: In this study, we aimed to test reliability and validity of the the Turkish version of Frontal Assessment Battery (FAB) in the patient with schizophrenia.

Methods: The study was carried out with 47 patients with schizophrenia who were recruited from Black-Sea Technical University (BTU) and 20 healthy controls. Internal consistency and test-retest of FAB was evaluated for reliability. Separate discriminant analyses were performed using the total score of FAB and the score of individual subblocks of FAB. Concurrent validity was evaluated using Color Trail Test (CTT) and Verbal Şuency Test (VFT).

Results: Criterion related to validity of the FAB was shown with significant correlation between the CTT first trial (CTT-1), CTT second trial (CTT-2), VFT on letters (VFT-L), VFT on category/animal (VFT-C) and VFT on mental control (VFT-MC) (between: 0.53-0.69). Regarding a validity of discriminating power for specific groups, the FAB showed that schizophrenic individuals performed significantly worse than healthy controls. The FAB showed acceptable test-retest reliability (r=0.71) and internal consistency (alpha: 0.65). Item total correlations were in the range 0.15 between 0.72.

Conclusions: Internal reliability, test-retest and item-total score correlation, discriminating power for specific groups and criterion related to validity of the FAB indicated that the scale has acceptable reliability and validity for the patients with schizophrenia.


Şizofreni Hastalarında Frontal Değerlendirme Bataryası Türkçe Uyarlamasının Psikometrik Özellikleri
1SB İstanbul Erenköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
2SB Çorum Devlet Hastanesi
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2007; 3(20): 151-157

Giriş: Frontal korteks, beynin en genç, en karmaşık ve en az araştırılan bölümü olarak nitelendirilmiştir. Bu çalışmada Frontal Değerlendirme Bataryası (FDB)’nın Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliği şizofreni hastalarında araştırılmıştır.

Yöntem: Çalışma kırkyedi şizofreni hastası ve yirmi sağlıklı kontrolle yürütülmüştür. Güvenirlik uygulaması için bataryanın iç tutarlığı ve test-tekrar test tekniği kullanılmıştır. Geçerlik uygulamasına, testlerin uygun tanı gruplarında ayırt ediciliğinin sınanması yoluyla bakılmıştır. Renk İzleme Testi ve Sözel Akıcılık Testi ile ölçüt uyumlu geçerliğine bakılmıştır.

Bulgular: Ölçüt geçerliğinde verilen testlerin alt-testleri dahil tüm testlerde FDB’nin anlamlı korelasyon gösterdiği bulunmuştur. FDB’nin iç tutarlılığı incelendiğinde, cronbach alfa’sı 0,65 olarak bulunmuştur. Test-tekrar test tutarlığı (r) 0,71 seviyesindedir. Ölçeğin geçerlik analizinde ise, şizofreni grubu ile sağlıklı kontrol grubu ortalamaları arasında anlamlı farkın olduğu görülmüştür (t: 5.269, df:65, p<0.001).

Sonuç: Bulgularımız FDB’nin Türkçe uyarlamasının, şizofreni hastalarında yeterli geçerlik ve güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir. Frontal lobun daha iyi anlaşılmasını sağlayan FDB’nin, frontal işlevin bozulduğu hastalıklarda ve bu hastalıkların takip programlarında yer almasının, hastalığa daha kapsamlı bir yaklaşım sağlayacağını düşünüyoruz.