E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Relationship of Substance Use Disorder to Aggression in Male Subjects with Antisocial Personality Disorder
1GATA Haydarpaşa Training Hospital, Psychiatry Service, Asst. Assoc. Dr.
2GATA Haydarpaşa Training Hospital, Psychiatry Service, Assoc. Dr.
3GATA Medical School, Department of Psychiatry, Assoc. Dr.
4GATA Haydarpaşa Training Hospital, Psychiatry Service, Assoc. Dr.
5GATA Haydarpaşa Training Hospital, Psychiatry Service, Ass. Dr.
6GATA Haydarpaşa Training Hospital, Psychiatry Service, Prof. Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2007; 20(3): 141-150
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Objective: Aggression is a particular problem commonly observed in personality disorders, especially in antisocial personality disorder (APD). It is well known that APD is closely related to substance use disorder (SUD). Individuals with higher aggression levels have also been suggested to have higher rates of SUD. The aim of this study is to investigate aggression levels and substance use characteristics of APD subjects with and without violent criminal behavior.

Method: A total of 124 male subjects with APD consecutively admitted to the Forensic Psychiatry Department of GATA Haydarpasa Training Hospital were involved in the study. All subjects were evaluated with an assessment battery using a semistructured interview for socio-demographic, APD, and substance use characteristics, APD section of SCID-II, SCID-I, and Aggression Questionnaire. The sample was divided into 2 groups in terms of having a history of violent criminal behavior and compared correspondingly.

Results: Of the APD subjects, 90.3 % reported a lifetime history of substance abuse and 75.8 % had a current co-diagnosis of SUD. APD subjects with violent criminal behavior were more likely to be diagnosed with SUD as compared to those with out violent crimes. Moreover, APD subjects with SUD had higher aggression levels than those without SUD.

Conclusion: Our results indicate that substance use may mediate the association between APD and aggression. Therefore, the treatment of substance abuse in APD subjects is an important target particularly for prevention of violent criminal behaviors.


Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olan Bireylerde Madde Kullanımı ve Saldırganlık İlişkisi
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Psikiyatri Servisi, Yrd. Doç. Dr.
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Psikiyatri Servisi, Doç. Dr.
3GATA Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Doç. Dr.
4GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Psikiyatri Servisi, Doç. Dr.
5GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Psikiyatri Servisi, Ass. Dr.
6GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Psikiyatri Servisi, Prof. Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2007; 3(20): 141-150

Amaç: Saldırganlık, başta antisosyal kişilik bozukluğu (AKB) olmak üzere, sıklıkla kişilik bozukluklarında görülen önemli bir sorundur. AKB ile madde kullanım bozukluğu (MKB) arasında yakın bir ilişki olduğu bilinmektedir. Saldırganlık düzeyi yüksek olan bireylerin önemli bir kısmında madde kötüye kullanımı olduğu ileri sürülmektedir. Bu çalışmada, AKB olan bireylerden şiddet içeren suç işleyenler ile bu tarz suçları işlememiş olanların saldırganlık düzeyleri ve madde kullanım özelliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Psikiyatri Servisinde adli gözlem amacıyla yatırılan olgulardan AKB tanısı konulan 124 erkek çalışmaya alındı. Her hastaya sosyodemografik özelliklerini ve madde kullanım öyküsünü sorgulayan yarı yapılandırılmış görüşme formu ve Saldırganlık Ölçeği uygulandı. Olgular, şiddet içeren suç işleme öykülerine göre iki gruba ayrılarak karşılaştırmaları yapıldı.

Bulgular: AKB tanısı konulan genç erişkin erkeklerin % 90.3’ünde yaşam boyu psikoaktif madde kullanma öyküsü olduğu ve deneklerin % 75.8’inde AKB’na ek olarak MKB olduğu saptandı. Şiddet içeren suçları işleyen AKB olgularında MKB oranı, bu tür suçları işlemeyen AKB olgularından anlamlı şekilde daha fazlaydı. Ayrıca, MKB olan AKB olgularının saldırganlık düzeyinin istatistiksel olarak daha yüksek olduğu belirlendi.

Sonuç: Bu bulgular, madde kullanım bozukluğunun saldırganlık ile antisosyal kişilik bozukluğu arasındaki ilişkiye aracılık ettiğini düşündürmektedir. Bu nedenle, AKB ve MKB olan bireylerde, MKB’nun tedavisi için alınacak önlemlerin saldırganlı k ve şiddetin önlenmesine katkı sağlayabileceği ileri sürülebilir.