E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Color and Number Preference A Group of Physicians
1Ataturk Training and Research Hospital Psychiatry Clinic
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2007; 20(4): 179-185
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Objective: The “blue and seven phenomenon” has been widely researched in many countries since it was first reported by Simon. Also, following the description of this phenomenon, in color and number preference investigated studies, either supporting or different results were reported. We aimed to investigate color and number preferences in a group of physicians and assess possible factors such as gender differences contributing to any observed differences.

Methods: The study group consisted of 164 resident doctors from Ankara Ataturk Training and Research Hospital. Favorite colors were to be selected from the Luscher Color Test, an eight-stimuli color cardboard which was described by Luscher and Scott. Then, the doctors were asked to the number and color which came first to their mind and were told to choose their favorite number between zero and nine.

Results: In the present study, the first color coming to participitants’ mind was blue (40.2 %). While blue was chosen by 45.9 % in males, this ratio was 34.2 % in females. The most frequently preferred favorite color was blue (35.6 %). There was no statistically significant difference in color preference between males and females. Seven was the most frequently chosen number when subjects were asked for the first number coming to mind. Seven was the most often preferred favorite number in males (38.9 %) and females (26.6 %). Also, there was no statistically significant difference among the male and female participitants with respect to number preference.

Conclusion: The results of this study support the “blue and seven phenomenon” and also suggest a relationship between color-number preference and sociocultural content.


Bir Grup Hekimde Renk ve Sayı Tercihi
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2007; 4(20): 179-185

Amaç: Mavi ve yedi fenomeni Simon tarafından ilk tanımlandığından bu yana birçok ülkede yaygın olarak araştırılmıştır. Bununla birlikte bu fenomenin tanımlanmasını takiben yapılan çalışmalarda bu fenomeni destekleyen ya da farklı yönde sonuçlar elde edilmiştir. Biz bu çalışmada bir grup hekimde renk, sayı tercihlerini saptamak ve bu tercihlerde gözlenen farklılıklara katkıda bulunan cinsiyet farklılığı gibi olası faktörleri araştırmayı amaçladık.

Yöntem: Çalışma grubunu Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 164 asistan doktor oluşturdu. Favori renkler Luscher ve Scott tarafından tanımlanmış sekiz renk tercihli Luscher Color testi kullanılarak belirlendi. Sonrasında, hekimlere ilk akıllarına gelen renk ve sayı soruldu ve ek olarak hekimlerden sıfır ile dokuz sayıları arasında favori sayılarını tercih etmeleri istendi.

Bulgular: Çalışmada katılımcıların akıllarına gelen ilk renk maviydi (% 40.2). Mavi % 45.9 ile erkeklerde en sık seçilen renkken, bu oran kadınlarda % 35.6’di. En sık tercih edilen favori renk de maviydi (% 35.6). Renk tercihleri açısından erkekler ve kadınlar arasından istatiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı. Katılımcılara akıllarına gelen ilk sayı sorulduğunda yedi en sıklıkla tercih edilen sayıydı. Ayrıca, yedi erkekler (% 38.9) ve kadınlar (% 26.6) arasında en sık tercih edilen favori sayıydı. Bununla birlikte sayı tercihleri açısından erkek ve kadın katılımcılar arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık yoktu.

Sonuç: Çalışmamızın sonuçları mavi ve yedi fenomenini desteklemesinin yanında renk ve sayı tercihleri ile sosyokültürel etkenler arasında ilişki olabileceğini de düşündürmektedir.