E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Acute Paraneoplasti Polyneuropathy: Case Report
1Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital II. Neurology Clinic Spec. Dr.
2II. Neurology Clinic Chief Assoc. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 3(17): 182-186
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Paraneoplastic neuropathies are cancer related neuropathies which can be seen in 4-5 % of cancer patients. The presentation is usually with subacute or chronic nonspesific sensorial symptoms. They are most commonly seen in small cell lung cancer, and gynecologic malignancy related paraneoplastic polyneuropathies are extremely rare.

We present a 70 year old woman clinically presenting with an acute progressive paraparesis. Her electromyographic examination was suggestive of an sensorimotor axonal polyneuropathy. After her systemic evaluation, she was diagnosed with endometrial cancer and no other explanation for her polyneuropathy was found. We point out that paraneoplastic neuropathies must be included in the differential diagnosis of acute polyneuropathy syndromes which may help the early diagnosis and treatment of the underlying cancer.


Akut Paraneoplastik Polinöropati: Olgu Sunumu
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Nöroloji Kliniği Uzm. Dr.
2II. Nöroloji Klinik Şefi Doç. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 3(17): 182-186

Paraneoplastik nöropatiler, malinitelere bağlı veya birlikte ortaya çıkan, ender olmakla beraber kanser hastalarının yaklaşık % 4-5' inde görülen klinik tablolardır. Genellikle subakut veya kronik başlangıçlıdır ve nonspesifik duysal semptomlar ön plandadır. En sık küçük hücreli akciğer kanseri, daha ender olarak da diğer organ malignitelerine sekonder olabilir. Jinekolojik organ maligniteleri ile birlikteliği ise oldukça enderdir.

Burada, akut başlayıp, hızlı progresyon gösteren paraparezi kliniği ile başvuran, EMG' sinde aksonal tutulumun ön planda olduğu sensorimotor polinöropati saptanan ve yapılan ileri tetkikleri ile endometrium kanseri tespit edilen bir olgu sunulmuştur. Akut polinöropatilerin etyolojisinde paraneoplastik sendromların da göz önünde bulundurularak bu yönde ayrıntılı inceleme yapılmasının erken tanı ve tedavi aç ısından önemine dikkat çekilmiştir.