E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
The Value of Initial National Institute of Health (NIH) Score for determination of Early Prognosis in Ischemic Stroke: A Retrospective Study With a Large Patient Group
1Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Specialist Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, 1. Neurology Clinic
22. Neurology Clinic
3Haseki Training and Research Hospital, Neurology Clinic
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 3(17): 154-157
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Objective: In this study we compared the early prognosis of acute ischemic stroke patients by using Rankin scale, try to find value over the prognosis. Patients were classified according to the NIH stroke scale and TOAST classification.

Method: 1022 patients included in the study. Groups according to the NIH scale were calssified as, 0-6 points: mild-moderate, 7-15 points; moderate-severe, 16-42 points; severe-very severe. Neurologic status after 2 weeks were evaluated by Rankin scale and groups were defined as, 0-1; excellent, 2-3; good-moderate, 4-5 ; poor. Statistical analysis made by using chisquere, kruskal-Wallis and pearson corelation scale tesis.

Results: Almost all patients whose NIH stroke scale score were found to be low initially, had had a excellent or good early prognosis. Apart from this, patients who were classified as lacunar subgroup according to TOAST classification, had had a better early prognosis than the other TOAST subgroups.

Conclusion: Initial NIH stroke scale scores evaluated at the acute term were found to be very effective in prediction of the early prognosis. Early NIH score will be usefull in acut treatment of the patient and choosing new treatment strategies.


İskemik İnmede Başlangıç National Institute of Health (NIH) Skorunun Erken Dönem Prognozu Belirlemedeki Değeri: Geniş Hasta Gruplu Retrospektif Bir Çalışma
1Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Uzman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Nöroloji Kliniği
22. Nöroloji Kliniği
3Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 3(17): 154-157

Amaç: Bu çalışmada başlangıç National Institute of Health (NIH) skorlarına ve TOAST sınıflamasına göre ayrılmış alt grupların erken dönemdeki (2. hafta) prognozlarının Rankin skalası kullanılarak karşılaştırılması ve prognozu belirlemedeki değerini araştırdık.

Yöntem: 1.022 kişilik hasta grubunda TOAST ve NIH inme skalasına göre hasta grupları oluşturuldu. NIH skorlarına göre gruplar 0-6 puan; hafif-orta, 7-15 puan; orta-ağır ve 16-42 puan; ağır-çok ağır şeklindeydi. Hastaların 2 hafta sonraki nörolojik durumları Rankin skalasına göre 0-1; çok iyi, 2-3; iyi-orta ve 4-5; kötü-çok kötü olarak sınıflandırıldı. İstatistik yöntem olarak ki-kare, kruskal-Wallis, pearson correlasyon skalası testleri kullanıldı.

Bulgular: Başlangıç NIH skoru düşük olan hastaların büyük oranda iyi ya da mükemmel erken dönem prognoza sahip oldukları, ayrıca Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment (TOAST) sınıflamasına göre laküner gruptaki hastaların diğer alt gruplara göre daha iyi erken dönem prognoza sahip oldukları görüldü.

Sonuç: Başlangıç NIH skorlarının, erken dönem prognozu belirlemede çok etkili olduğu görüldü. Başlangıç NIH skorunun hastalara uygulanacak acil tedavi girişimlerini ve yeni tedavi stratejileri için hasta seçimini belirlemede yararlı olacaktır.