E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Posttraumatic Stress Disorder Comorbidity in the Elderly
1Ardahan State Hospital, Spec. Dr.
2Bakırköy Mental and Neurological Diseases Training and Research Hospital, Assoc. Dr.
3Spec. Dr.,
4Kocaeli University Department of Psychiatry, Assoc. Dr.
5Şişli Etfal Training and Research Hospital Psychiatry Clinic, Assoc. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 3(17): 141-145
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Objective: There are some dıfferences in clinical manffestations of PTSD between elderly and younge ı- adults. This study reveals information about the comorbidity of post traumatic stress disorder (PTSD) in elder patients and makes comparisons with younger adults.

Method: The sample was elder people who had experienced 17 August 1999 Marmara Earthquake with the diagnosis of PTSD according to DSM-IV criteria. Sociodemographical form developed by the authors, Standardised Mini Mental Test (SMMT) both for educated and noneducated, SCID-I, CAPS were applied to elder and younger adults as a control group. The statistical analysis were performed by SPSS 11.0 programme. ANOVA, X square test, Pearson and Spearman correlation analysis were applied.

Results: The age range of elder group (n:39) was 60 years or more; mean age was 64.13 (SS: 4.162). The age range of the younger group (n:5I )was 18-55 years; mean age was 39.1 (SS:10.279). 51.3 % of the elder group and 47.1% of the younger group had been gracluated from elementary school. 76.9 % of the elder group and 78.4 % of the younger group had been married. 61.5 % of elder group and 47.1 % of the younger group had no comorbid diagnosis in SCID-I. 23.1 % of the elder group and 31.4 % of the younger group diagnosed as affective disorders (major depression, dysthymia). 12.8 % of the elder group and 15.7 % of the younger group had anxiety and somatisation disorders. 2.6 % of the elder group and 5.9 % of the younger group had alcohol and other psychoactive substance use disorders. Comorbidity difference is statistically significant among the two groups (p<0.001).

Conclusion: Major depression appears to be the most common comorbid diagnosis in elder (17.9 %) and adult (23.9 %) PTSD group. The comorbid disorders are significantly more in younger than elder PTSD patients.


Yaşlılarda Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Eş Tanı Özellikleri
1Ardahan Devlet Hastanesi, Uzm. Dr.
2Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doç. Dr.
3Uzm. Dr.,
4Kocaeli Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Doç. Dr.
5Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Doç. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 3(17): 141-145

Amaç: Yaşlı ve erişkin TSSB olan kişilerin klinik belirtilerinde bazı farklılıklar vardır. Bu çalışmada yaşlılarda travma sonrası stres bozukluğunda (TSSB) eş tanı araştırılmış ve erişkin hastalarla karşılaştırılmıştır.

Yöntem: Örneklem DSM-IV tanı ölçütlerine göre TSSB saptanmış 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ni yaşamış yaşlı kişilerden oluşmuştur. Yazarlar tarafından geliştirilen sosyodemografik özellikler formu, eğitimliler ve eğitimsizler için Standardize Mini Mental Test, SCID-1, CAPS yaşlılara ve kontrol grubu olarak erişkinlere uygulanmıştır. İstatistik incelemede SPSS 11.0 programı kullanılmıştır. ANOVA, X kare testi, Pearson ve Spearman korelasyon analizi yapılmıştır.

Bulgular: Yaşlı grup (n: 39) 60 yaş ya da üzeri olup, yaş ortalaması 64.13 (SS:4.162), erişkin grupta (n: 51) yaş dağılımı 18-55 olup, yaş ortalaması 39.1 (SS:10.279)' di. Yaşlı grubun % 51.3' ü, erişkin grubun % 47.1'i ilkokul mezunu; ya şlı grubun % 76.9 u, erişkin grubun % 78.4' ü evliydi. Yaşlı grubun % 61.5'i, erişkin grubun % 47.1'i SCID-I' de eş tanı almadı. Yaşlı grubun % 23.1' i, erişkin grubun % 31.4' ü afektif bozukluklar (majör depresyon, distimi); yaşlı grubun % 12.8'i, erişkin grubun % 15.7' si anksiyete ve somatizasyon bozuklukları; yaşlı grubun % 2.6' sı, erişkin grubun % 5.9' u alkol ve diğer psikoaktif madde kullanım bozuklukları tanısı aldı . İki grup arasında eş tanı dağılımı açısından ileri derecede anlamlı farklılık vardı (p<0.001).

Sonuç: Yaşlı ve erişkin TSSB grubunda majör depresyon en sık rastlanan eş tanıydı (sırasıyla % 17.9, % 23.9). Eş tanılı bozukluklar erişkinde yaşlılara göre anlamlı olarak daha fazla bulundu.