E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Symptoms and Socio-demographic Factors of Conduct Disorder in Elementary School Population
1I. U. Istanbul Medical Faculty Child and Adolescent Psychiatry Department, Spc. Dr.
2Kağıthane Guidance Research Center Directorate, Ped.
3Ankara University, Ankara Medical Faculty, Child and Adolescent Psychiatry, Department, Specialist. Dr.
4Kağıthane Guidance and Research Center Directorate, Psk.
5I. U. Department of Child and Adolescent Psychiatry, Istanbul Medical Faculty, Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2006; 19(1): 14-19
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Objective: Conduct Disorder is seen in childhood and adolescence. Patients and their families are highly affected by this disorder's symptoms and progress. Symptom prevalence and socio-demographic factors of conduct disorder are assessed in elementary school population.

Method: This study was completed in schools from different socioeconomic levels. 2998 students were assessed by randomized sampling in these school. A socio-demographic form and symptom check list (based on DSM-N ) were used by parents and teachers.

Results: The mean score of symptom check list is 1.49 in boys (min: 0 max: 28) and 0.92 in girls (min: 0 max: 36). Conduct disorder symptoms of boys were sign ıficantly higher than girls (P<0.05). There weren't statistically significant differences in symptom prevalence, education level of parents and socio-economic factors (P>0.05).

Conclusion: There is a significant difference between boys and girls in conduct disorder symptoms according to this study. This result supports the literature. As a difference from literature there weren't any connection between economic level and symptom severity. Also we discuss some socio-demographic characteristics which affect prognosis and etiology in this study.


İlköğretim Çağı Çocuklarındaki Davranım Bozukluğu Semptomlarının Sosyodemografik Verilere Göre Değerlendirilmesi
1İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı , Uzm. Dr.
2Kağıthane Rehberlik Araştıma Merkezi Müdürlüğü, Ped.
3Ankara Üniversitesi, Ankara Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, Anabilim Dalı , Uzm. Dr.
4Kağıthane Rehberlik Araştıma Merkezi Müdürlüğü, Psk.
5İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Prof. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2006; 1(19): 14-19

Amaç: Davranım bozukluğu çocuk ve ergenlik döneminde görülmektedir. Davranım bozukluğu semptomları ve gidişatı itibariyle bireyi ve ailesini önemli derecede etkiler. Bu çalışmada ilköğretim çağı çocuklarında davranım bozukluğu belirtilerinin sıklığı ve sosyodemografik verileri incelenmiştir.

Yöntem: Farklı sosyoekonomik derecelerden üç ilköğretim okulunda değerlendirme tamamlandı. 2.998 öğrenci rasgele örneklem yöntemi ile değerlendirildi. Öğrencilerin anne babaları ve öğretmenlerinin doldurması amacı ile DSM-1V kaynaklı semptom kontrol listesi ve sosyodemografik veri formu kullanılmıştır.

Bulgular: Erkek çocukların semptom kontrol listesi ortalama puanı 1.49 (min: 0 max: 28) kız öğrencilerin ise 0.92 (man: 0 max: 36) olarak bulundu. Davranım bozukluğu semptomları erkeklerde kızlara göre anlamlı derecede fazla bulunmuştur (p<0.05). Belirti şiddetinin ailenin ekonomik düzeyi ve anne babanın eğitim düzeyi ile ilişkili olmadığı görülmüştür (p>0.05).

Sonuç: Davranım bozukluğu belirtilerinin cinsiyetler arası önemli derecede anlamlı farklı çıkması literatür bilgilerini desteklemiştir. Ailenin ekonomik düzeyi ile bağlantılı olmaması literatür bilgilerinden farklı olarak bulunmuştur. Ayrıca, bu yazıda davranım bozukluğu etyolojisi ve prognozuna etki eden diğer sosyodemografik özellikler tartışılmıştır.