E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
A Case of Obsessive Compulsive Disorder With Complains of Chronic Vomiting and its Treatment With Maprotiline: A Case Report
1Isparta Asker Hospital Psychiatry Service, Spc. Dr.,
2Gülhane Military Medical Faculty Department of Psychiatry, Spc. Dr.
3Asst. Assoc. Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2006; 19(3): 162-166
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Vomiting can be encountered in many psychiatric diseases varying from depressive disorders to psychotic disorders. On the other hand, persistent vomiting is one of the important signs of various medical disorders. In this article, we reported a patient, who was diagnosed with obsessive compulsive disorder (OCD), who primarily complained of persistent vomiting. Though the patient was evaluated and treated by many different clinics, he could not get any positive response from different treatment methods for 7 years. We treated the patient with maprotiline (150 mglday) because of his immense anxiety and weight loss, and he got better dramatically in point of anxiety, obsessive compulsive symptoms, and particularly compulsive vomiting during a 20-day period. Although, maprotiline treatment is not used frequently in the treatment of OCD; the early dramatic recovery of the case is worthy to be discussed. Additionally, the importance of psychiatric consultation for patients with chronic vomiting is emphasized in this article.


Kronik Kusma Yakınması ile Başvuran Bir Obsesif Kompülsif Bozukluk Olgusu ve Maprotilinle Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
1Isparta Asker Hastanesi Psikiyatri Servisi, Uzm. Dr.,
2Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı , Uzm. Dr.
3Yrd. Doç. Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2006; 3(19): 162-166

Kusma depresif bozukluktan psikotik bozukluğa kadar birçok psikiyatrik bozuklukta görülebilmektedir. Öte yandan, ısrarcı kusma birçok tıbbi hastalığın önemli belirtilerinden biridir. Bu makalede, OKB tan ısı almış, ön Alandaki yakınması kusma olan bir olgu sunulmuştur. Hasta yedi yıldır birçok farklı klinikçe değerlendirilmiş olmasına rağmen, hiçbir tedavi girişimine olumlu yanıt verememişti. Yoğun anksiyetesi ve kilo kaybı nedeniyle hastaya maprotilin 150 mg/ gün başladık, 20 günlük dönemde hastamız başta kompülsif kusmaları olmak üzere obsesif kompülsif belirtileri ve anksiyetesi açısından alevli bir iyileşme gösterdi. OKB tedavisinde maprotilin seçimi mutat olmamasına rağmen, hastanın kısa süre içinde düzelmesi tartışılmaya değerdir. Ayrıca, bu olgu sunumu ile kronik kusmalarda psikiyatri konsültasyonunun önemi vurgulanmıştır.