E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Comorbid Gitelman Syndrome and Schizophrenia: A Case Report
1Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital 7. Psychiatry Unit, Ass. Dr.,
2Assoc. Dr. Clinic Chief
3Spec. Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2006; 19(3): 155-161
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this report, a 28 year old schizophrenic patient who had Gitelman syndrome comorbidity is presented and the differential diagnosis is discussed. Gitelman syndrome is, defined as an autosomal recessive disorder featuring hypokalemic metabolic alkalosis, hypocalciuria and hypomagnesemia, Differences between Gitelman syndrome and Bartter syndrome, a similar cinical entity, is also discussed, Bartter syndrome usually allect patients under the age of 5, while Gitelman syndrome patients typically present at older ages. Gitelman syndrome also includes hypocalciuria, hypomagnesemia and normal urine prostaglandin.

The clinician must evaluate the general medical condition before making any decision about the psychotic disorder. There is no spesific guide for the relationship between a psychotic disorder and general medical condition but at least some general principles could guide us. These are temporary relationship between onset, course or the remission of the psychotic disorder and the medical condition; and, atypical symptoms of the primary psychotic disorder. Here we discussed this relationship between psychotic disorder and Gitelman syndrome.


Gitelman Sendromu ve Şizofreninin Birlikte Görüldüğü Bir Olgu
1Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 7. Psikiyatri Birimi, Ass. Dr.,
2Doç. Dr. Klinik Şefi
3Uzm. Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2006; 3(19): 155-161

Bu yazıda Gitelman sendromu birlikteliği olan 28 yaşında bir şizofreni hastası sunulmuş ve ayırıcı tanısı tartışılmıştır. Gitelman sendromu, hipokalemik metabolik alkaloz, hipokalsiüri ve hipomagnezemi ile karakterize otozomal resesif geçişli bir hastalık olarak tanımlanır. Birbirine benzer klinik tablolar olan Gitelman sendromu ve Bartter sendromu arasındaki farklılıklar da tartışılmaktadır. Bartter sendromu genellikle beş yaş altı hastaları etkilerken Gitelman sendromu tipik olarak daha geç yaşlarda ortaya çıkar. Aynı zamanda Gitelman sendromunda hipokalsiüri, hipomagnezemi ve normal idrar prostaglandin düzeyleri görülmektedir.

Klinisyen psikotik bozukluk hakkında karar vermeden önce Genel Tıbbi Durumu değerlendirmelidir. Psikotik bozukluk ve Genel Tıbbi Durum arasındaki ilişki için özgün bir kılavuz olmasa da en azından bazı genel prensipler yol gösterici olabilir. Bunlar; Genel Tıbbi Durum ile psikotik bozukluğun başlaması, alevlenmesi ve remisyonu arasında geçici bir ilişki olması ve Primer Psikotik Bozukluğun atipik semptomlarıdır. Burada Gitelman sendromuna eşlik eden psikotik bir bozukluk üzerinden bu ilişki tartışılmaktadır.