E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Evaluation of Enuresis Nocturna History of Childhood in Adults and Their Dissociation Levels
1Isparta Military Hospital Psychiatry Service, Dr.,
2Department of Psychiatry, Gülhane Military Medical Faculty, Dr.
3Elazig Military Hospital Psychiatry Service, Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2006; 19(3): 131-136
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Objective: Enuresis nocturna is one of the most frequent disorders in childhood. Although, psychiatric problems are not frequent in enuı-etic children; psychiatric problems are reported more in this group compared with normal individuals. The aim of this study was to investigate the dissociative symptoms in the adult group with histoı-y of enuresis nocturna in childhood.

Method: 70 of four hundred cases with a history of enuresis nocturna were evaluated and compared to seventy normal individuals as a control group with similar sociodemographic features. Semi structured interview form and Dissociative Experiences Scale were giyen to all subjects. t test, correlation analysis and Mann Whitney U test were performed statistically.

Results: Dissociative Experiences Scale total points were significantly higher in the group with enuresis nocturna compared to the control group, according to the t test. (t: 4.504, p<.01). Dissociative Experiences Scale total points were significantly correlated with the ages of the cases with enuresis nocturna (p<.01). Dissociative Experiences Scale total points were also signıficantly correlated with the age when enuresis nocturna recovered (p <.01).

Conclusion: Dissociative symptoms and dissociative disorders are more frequently seen in adults who had a history of enuresis nocturna in their childhood than the normal population. Dissociation levels increase as enuretic period lasts longer. For this reason, early treatment of enuresis nocturna is important.


Erişkin Bireylerde Çocukluk Çağı Enürezis Noktürna Öyküsü ve Dissosiyasyon Düzeylerinin Araştırılması
1Isparta Asker Hastanesi Psikiyatri Servisi, Dr.,
2Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı , Dr
3Elazığ Asker Hastanesi Psikiyatri Servisi, Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2006; 3(19): 131-136

Amaç: Enürezis Noktürna (EN) tablosu en sık görülen çocukluk dönemi hastalıklarındandır. Enüretik çocukların çoğunda psikiyatrik bozukluk olmamakla birlikte, bu çocuklarda psikiyatrik bozukluk olasılığının diğer çocuklardan daha fazla olduğu bildirilmektedir. Bu araştırmada amacımız, geçmişinde enürezis noktürna öyküsü olan bir grup yetişkinde dissosiyatif belirtilerin araştırılmasıdır.

Yöntem: Enürezis noktürna öyküsü olan 70 olgu ve benzer sosyodemografik özelliklere sahip, 70 kişilik kontrol grubu eşleştirilmiştir. Deneklere yarı yapılandırılmış görüşme formu ve Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği uygulanmış, istatistiksel yöntem olarak t testi, korelasyon analizi, Mann Whitney U testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Enürezis Noktürna (EN) öyküsü olan grubun Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği toplam puanları kontrol grubu ile t testi ile karşılaştırıldığında anlamlı oranda yüksek olduğu görülmektedir (t: 4.504, p<.01). EN öyküsü olan deneklerin yaşı ve Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği toplam puanları arasında korelasyon vardır (p<.01). Enürezis noktürna tablosunun düzeldiği yaş ve Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği arasında da korelasyon dikkati çekmektedir (p<.01).

Sonuçlar: Çocukluk çağı enürezis noktürna öyküsü olan erişkinlerde dissosiyatif belirtiler ve dissosiyatif bozukluk tablosu normal popülasyona göre daha sık görülmektedir. Enüretik dönem uzadıkça dissosiyasyon düzeyleri artmaktadir. Bu nedenle enürezis noktürnanın erken tedavisi önemlidir. Enürezis noktürna öyküsü olan erişkinler, dissosiyatif yaşantı ile ilişkili olarak dikkat alanında daha fazla sorun yaşamaktadır ve dikkatsizlik sonucu yapılan basit kazaların oranı normal popülasyona göre daha yüksektir.