E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Illicit Drug Related Crime Profile in Bursa Between The Years 1974-2003
1Uludağ University Faculty of Medicine Psychiatry, Spc. Dr.,
2Biostatistics, Specialist. Dr.,
3Psychiatry, Research. Asist. Dr.
4Psychiatry Departments Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2006; 19(3): 124-130
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Objective: It was aimed in this study to draw the illicit drug profile of our region by collecting the data of the last 30 years regarding the illicit drug related crimes in Bursa and its vicinity.

Method: The universe of the study comprised of drug related crime facts (crime fact is the drug related crime committed by a criminal who is arrested by the narcotic bureau) in the archives of Narcotic Bureau of Bursa Police Department between the years 1974-2003. A special form was prepared for the study and this form was completed for each registered drugs crime fact.

Results: In the result of criminal record screening, 3.664 drug related crime facts were analyzed. The average age of drug production crime was significantly higher than the average age of dealing, possession and using drug crimes. Ratio of males was higher in the total of each crime type. 53,5% of drug related crimes committed by females and 35,1% of drug related crimes committed by males was associated with dealing crimes. A statistically significant difference was found between the distribution of the type of drugs and the type of crime.

Discussion and Conclusion: It was found out that the majority of drug related crimes are committed by males with a lower socio-cultural and economical level, who are young or in their mids, born and living in Bursa, and that the committed drug related crimes are to a very great extent associated with cannabis.


Bursa'da 1974-2003 Yılları Arasındaki Yasadışı Uyuşturucu Madde Suçu Profili
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri, Uzm. Dr.,
2Biyoistatistik, Uzm. Dr.,
3Psikiyatri, Araş. Gör. Dr
4Psikiyatri Anabilim Dalları Prof. Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2006; 3(19): 124-130

Amaç: Bu çalışmamızda, Bursa ve civarındaki yasadışı uyuşturucu madde suçları ile ilgili son 30 yıla ait verileri toparlayarak yöremize ait yasadışı uyuşturucu madde profilini çıkarmayı amaçladık.

Yöntem: Çalışmanın evrenini, 1974-2003 yılları arasındaki Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği arşivi kayıtlarındaki uyuşturucu suçu olguları (suç olgusu, narkotik büro amirliği tarafından tutuklanmış uyuşturucu madde suçlusunun işlediği uyuşturucu suçudur) oluşturdu. Çalışma için, özel bir form hazırlandı ve kaydı bulunan her uyuşturucu suçu olgusu için bu form dolduruldu.

Bulgular: Kayıt taraması sonucunda, 3.664 uyuşturucu suçu olgusu incelemeye alındı. Üretmek suç türü yaş ortalaması satmak, bulundurmak ve kullanmak suç türü yaş ortalamasından, satmak suç türü yaş ortalaması da bulundurmak ve kullanmak suç türü yaş ortalamalarından anlamlı olarak daha büyüktü. Her bir suç türünün toplamında erkekler daha fazla orandaydı. Uyuşturucu suçu olgularının, kadınlar tarafından işlenenlerinin %53,5'i, erkekler tarafından işlenenlerinin ise, %35,1'i satma suç türü ile ilişkiliydi. Uyuşturucu suçu olgularının, uyuşturucu madde cinsine ve suçun türüne göre dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptandı.

Tartışma ve Sonuç: Uyuşturucu suçu olgularının, büyük oranda; alt sosyokültürel ve ekonomik düzeydeki, genç ve orta yaşlı, Bursa doğumlu ve ikametgâhlı erkeklere ait olduğu ve işlenen uyuşturucu madde cinsi suçunun çok büyük oranda esrar olduğu tespit edildi.