E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Motor Neuron Disease with Personality Changes: A Case Report
1Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Res. Att.
2Faculty Member of Neurology Department, Asst. Assoc. Dr.
3Department of Psychiatry, Assoc. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2006; 19(4): 212-216
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Motor Neuron disease presents with muscular atrophy, increased reflexes, spasticity, fasciculations, tongue atrophy, swallowing difficulties and problems in speech. Mult ıfactorial causes are mentioned in etiology but exact cause is unknown. In this report, we present a 59-year-old male patient who applied with psychiatric symptoms including personality changes and lability of mood. Further investigations revealed a motor neuron disease. A year ago, the symptoms of inappropriate laughing and crying, frequent nail cut, speedy and careless driving, nervousness and sadness had begun abrubtly. In electromyography (EMG), neuronal conduction was within normal ranges, but in needle EMG frequent fasciculations and high amplitude polyphasic motor unit potentials (MUP) were observed in both upper and lower extremities. According to the neurologic exam and laboratory findings the patient was diagnosed as motor neuron disease. Since fluoxetine was known to be effective in similar cases, 20 mg per day was giyen. This rase report mentions the motor neuron disease's possible psychiatric symptoms and emphasizes the beneficial role of fluoxetine in the treatment.


Kişilik Değişikliğiyle Başvuran Motor Nöron Hastalığı: Olgu Sunumu
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı , Araş . Gör
2Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr.
3Psikiyatri Anabilim Dalı , Doç. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2006; 4(19): 212-216

Motor nöron hastalığı kas atrofisi, refleks canlılığı, spastisite, fasikülasyon, dilde atrofi, yutma, çiğneme güçlüğü ve konuşmada bozulma gibi belirtilerle seyreder. Etyolojide birden fazla sebep sorumlu tutulsa da kesin nedeni bilinmemektedir. Bu makalede, başlangıçta `kişilik değişiklikleri' ve 'hızlı değişen ruh hali' gibi psikiyatrik belirtilerle başvuran ve daha sonra yapılan araştırmalarda motor nöron hastalığı tanısı konan elli dokuz yaşında bir erkek hasta sunulmaktadır. Hastanın bir yıl önce uygunsuz gülmeler, ağlamalar, sık tırnak kesme, hızlı araba kullanma, diğer arabalara yol vermeme, sinirlilik ve çabuk üzülme şikâyetleri başlamıştır. Elektromyografi (EMG)'de sinir ileti çalışması normal sınırlarda, iğne EMG' de hem üst hem de alt ekstremitede incelenen kaslarda yoğun fasikülasyonlar ve yüksek amplitüdlü polifazik Motor Ünite Potansiyel (MÜP)'ler gözlenmiştir. Hastaya klinik, nörolojik muayene ve EMG bulgularına göre motor nöron hastalığı tanısı konmuştur. Benzer hastalarda etkili olduğu belirtilen fluoksetin 20 mglgün başlanmış ve hasta tedaviden yarar görmüştür. Bu olgu sunumunun amacı, motor nöron hastalığının psikiyatrik belirtilerle başvurabileceğini ve buna bağlı gelişen kişilik değişiminde fluoksetinin yararlı olabileceğini vurgulamaktır.