E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
The Evaluation of the Results of Cervical Disk Herniation Operations with and Without Instrumentation
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital, 1. Neurosurgery Clinic, Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2006; 4(19): 186-193
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Objective: To evaluate the effects of cervical cage usage on the post operative disc and foraminal height and clinical improvement in cervical disc heniation operations.

Material and Method: 60 patients that were operated due to cervical disc herniation between 1998-2003 at our clinic were included in this study. 25 patients had anterior cervical discectomy operation (ASD) and 35 patients had anterior cervical discectomy with fusion operation (ASDF). Peek and titanium cages and demineralized bone matrix (DBM) wer -e used as fusion material. Disc height and foraminal heights were measured on preoperative and postoperative roentgenograms. The clinical data were evaluated according to Odom's criteria.

Results: The intervertebral disc space heights and foraminal heights were preserved in the ASDF group. The narrowed disc and foraminal heights in the preoperative roentgenograms were observed to be enlarged in the postoperative roentgenograms. In the ASD group the operated disc spaces and related foramina were narrowed.

Conclusion: We observed that using fusion materials in discectomy operations for cervical disc herniation results in early postoperative clinical improvement and significant radiological differences.


Enstrüman Kullanılan ve Kullanılmayan Servikal Disk Hernilerinde Postoperatif Radyolojik Sonuçların Değerlendirilmesi
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 1. Nöroşirürji Kliniği, Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2006; 4(19): 186-193

Amaç: Bu çalışmamızda servikal disk hernilerinde kafes (cage) kullanımının postoperatif disk mesafesi ve foramen yüksekliği üzerine ve klinik düzelme üzerine olan etkilerinin araştırılmasını amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 1998-2003 yılları arasında kliniğimizde servikal disk hernisi nedeniyle anterior servikal diskektomi operasyonu uygulanan toplam altmış hasta çalışmaya alındı. Otuz beş hastaya anterior servikal diskektomi ve füzyon (ASDF), yirmi beş hastaya ise, anterior servikal diskektomi (ASD) operasyonu uygulandı. Füzyon materyali olarak titanyum ya da peek kafes (cage) ve demineralize kemik matriksi (DKM) uygulandı. Hastalara preoperatif ve postoperatif röntgenogram çekilerek intervertebral disk mesafesi ve foramen yükseklikleri ölçüldü. Hastalar ı n klinik bulgular' Odom's kriterlerine göre değerlendirildi.

Bulgular: ASDF grubunda postoperatif hastaların intervertebral disk mesafesi yüksekliklerinin ve foramen yüksekliklerinin korunduğu gözlendi. Preoperatif röntgenogramlarda daralmış olan disk mesafesi ve foraminal yüksekli ğin postoperatıf olarak genişlediği saptandı. ASD grubunda ise, opere edilen mesafelerde daralma ve foramen yüksekliklerinde azalma saptandı.

Sonuç: Servikal disk hernilerinde diskektomi ile birlikte füzyon materyali kullanman ı n postoperatif erken dönemde klinik olarak iyileşmeye ve radyolojik olarak da anlaml ı değişimlere yol açtığını gösterdik.