E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
The Reliability and Validity of the Turkish Color Trails Test in Evaluating Frontal Assessment Among Turkish Patients with Schizophrenia
1MH İstanbul Erenköy Mental and Neurological Diseases Training and Research Hospital, Dr.
2MH Çorum State Hospital, Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2006; 4(19): 180-185
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Objectives: The aim of this study was to evaluate the reliability and validity of the Color Trails Test (CTT) in the Turkish patients diagnosed with schizophrenia.

Methods: The study was carried out with a sample of 47 patients diagnosed with schizophrenia according to the DSM-IV and to 20 healthy individuals (controls) who were matched for age, sex and education. The CTT, Frontal Assessment Battery (FAB) and Verbal Fluency Test (VFT) has been applied to all subjects.

Results: Criterion related validity of the C7T (1 and 2) was shown with significant correlation between all administered test and suhtest. Regarding validity of discriminating power for specific groups, the CTT showed that schizophrenic individuals pe ıformed signifı" cantly worse than healthy controls (z:-4.515, p<0.001, for CTT-1; z:-5.373, p<0.001, for C77'-2). The CTT showed acceptable test-retest reliability (r=0.78 for C7T-1; r=0.94 for CTT-2) and internal consistency (Cronhach's alpha: 0.94).

Conclusions: Internal reliability, test-retest and item-total score correlation, discriminating power for specific groups and criterion related validity of the CTT have indicated that the scale has acceptable reliability and validity for the Turkish patients with'schizophrenia for frontal assessment.


Türk Toplumunda Şizofreni Tanısı Konmuş Hastalardaki Frontal Değerlendirmede Renk İzleme Testi Türkçe Uyarlamasının Geçerliliği ve Güvenirliği
1SB İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dr.
2SB Çorum Devlet Hastanesi, Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2006; 4(19): 180-185

Giriş: Bu çalışmada Türk toplumundaki şizofreni tanısı konmuş hastalardaki Renk İzleme Testi (R İT)' nin geçerlilik ve güvenirliği araştırılmak istenmektedir.

Yöntem: Çalışma kırk yedi şizofreni hastası ve yirmi sağlıklı kontrolle yürütülmüştür. geçerlilik uygulamasına, testlerin uygun tanı gruplarında sınanması yoluyla bakılmıştır. Ayrıca, RİT' nin Frontal Değerlendirme Bataryası (FDB) ve Sözel Akıcılık Testi (SAT) ile ölçüt uyumlu geçerliğine de bakılmıştır. Ölçeğin içtutarlığını ölçmek için Cronbach alfa katsayısına bakıldı. Güvenirlik uygulaması için ise test-tekrar test tekniği kullanılmıştır.

Bulgular: Ölçeğin geçerlilik analizinde, şizofreni grubu ile sağlıklı kontrol grubu ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olduğu görülmüştür (z:-4.515, p<0.001, RİT-1 için; z:-5.373, p<0.001, RİT-2 için). ölçüt geçerliğinde ise, verilen testlerin alt-testleri dahil tüm testlerde R İT' nin (R İT-1 için; 0.53-0.59 arası, RIT-2 için 0.56-0.69 arası) anlamlı korelasyon gösterdiği bulunmuştur. RİT' nin iç tutarlılığı incelendiğinde, Cronbach alfa'sı 0.94 olarak bulunmuştur. Test-tekrar test tutarlığı (r) RİT-1 için, 0.78; RIT-2 için ise, 0.94 seviyesinde olduğu görülmüştür.

Sonuç: Bulgularımız R İT' nin Türk toplumundaki şizofreni hastalarının, frontal değerlendirmesinde yeterli geçerlilik ve güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir. Frontal lobun daha iyi anlaşılmasını sağlayan RİT' nin, frontal işlevin bozulduğu hastalıklarda ve bu hastalıkların takip programlarında yer almasının, hastalığa daha kapsamlı bir yaklaşım sağlayacağını düşünüyoruz.