E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Do Atypical Antipsychotics Strengthen The Antioxidant System?
1Bakırköy Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, 5. Psychiatry Clinic, Uzm. Dr.
2Afyon Kocatepe University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Asst. Assoc. Dr.
3Bakırköy Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, 5. Psychiatry Clinic, Assoc. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2008; 21(): 38-44
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Objective: The impairment of antioxidant defence system and decrease of major antioxidant levels have been suggested in patients with schizophrenia. In this naturalistic follow up study, the influence of haloperidol and atypical antipsychotics on uric acid that is a potent antioxidant is aimed to compare in patients with schizophrenia or delusional disorder.

Method: The data of 64 patients who were drug free at least for one week (for depot antipsychotic users, drug free at least one month) and receiving haloperidol, clozapine, olanzapine, risperidone, quetiapine or sulpiride were analyzed. No intervention was made to the treatment regimens of the patients. The plasma uric acid levels, body mass indexes of the patients were determined at the beginning and after the second month of the treatment who had complied with the treatment regimens.

Results: In clozapine, olanzapine and quetiapine groups, the plasma uric acid level was found to be increased significantly after the second month of the treatment. There were no significant changes in uric acid levels among risperidone, sulpiride, haloperidol receivers two moths later.

Conclusion: Regarding to our findings, atypical antipsychotics that increase uric acid level, may strengthen total antioxidant capacity and may have important function in preventing oxidative stress.


Atipik Antipsikotikler Antioksidan Sistemi Güçlendiriyor mu?
1Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5. Psikiyatri Kliniği, Uzm. Dr.
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr.
3Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5. Psikiyatri Kliniği, Doç. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2008; (21): 38-44

Amaç: Şizofreni hastalarının antioksidan savunma sisteminde bozulma ve majör antioksidan seviyelerinde düşme olduğu ileri sürülmüştür. Bu doğal izleme çalışması ile, şizofreni veya sanrısal bozukluk tanılı hastalarda, haloperidol ve atipik antipsikotiklerin, potent bir antioksidan olan ürik asit düzeyi üzerine etkilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: En az bir haftadır (depo antipsikotik alanlarda bir aydır) ilaç kullanmayan, tedavisi için haloperidol, klozapin, olanzapin, risperidon, ketiapin veya sülpirid başlanan 64 hastanın istatistiksel analizi yapılmıştır. Hastaların tedavi protokollerine müdahalede bulunulmamıştır. Çalışmanın başlangıcında ve asgari 2 ay sonra, tedavisini düzenli alan hastaların ürik asit değerleri ölçülmüş, vücut/kitle indeksleri hesaplanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya alınan hastalar arasında klozapin, olanzapin ve ketiapin kullanan gruplarda kan ürik asit düzeyinde iki ay sonra anlamlı artış bulunmuştur. Risperidon, sülpirid ve haloperidol alan gruplarda çalışma öncesine göre, ürik asit düzeyinde iki ay sonra herhangi bir değişiklik saptanmamıştır.

Sonuç: Bulgularımıza göre, ürik asit düzeyini yükselten atipik antipsikotiklerin, total antioksidan kapasiteyi güçlendirebileceği ve oksidatif stresi önlemede önemli bir işlev göreceği söylenebilir.