E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Burn-Out Syndrome, JOB Satisfaction Among Psychiatrists Working in Istanbul and Their Relationships with Different Variables
1Bakırköy Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital 7. Psychiatry Clinic, Ass. Dr.
2Clinic Chief Assoc. Dr.
3Spec.Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2008; 21(): 4-13
Full Text PDF

Abstract

Objective: In our study, we analyzed levels of burn-out syndrome, job satisfaction among psychiatrists and psychiatry residents and their relations with different variables. We planned to establish socio-demographic features belonging to the subjects and qualities of their working areas,to determine levels of burn-out and job satisfaction, and to develop possible solutions to the assessed problems.

Methods: Psychiatrists and psychiatry residents working in various hospitals in Istanbul (Bakırköy Research and Training Hospital for Psychiatry, Neurology and Neurosurgery (BRSHH), University Psychiatry Clinics, Training and Research Hospitals and State Hospitals) are included in our study. The subjects willing to participate are presented with “Maslach Burnout Inventory”, “Minnesota Satisfaction Inventory” and “sociodemographic data form” in closed envelopes.

Findings and Results: Burn-out syndrome -frequently observed among areas where primary concern is to serve human beings and where the factor as an individual is highly considered in the quality of service- leads to considerable amounts of economical loss, workers quitting jobs and to ruined doctor-patient relationship. First step to take is to acknowledge the concept of “burn-out” and come to a degree of discussion upon it in order to solve this problematic issue which not only has personal but also institutional and political aspects concerning health.


İstanbul’da Çalışan Psikiyatristlerde Tükenmişlik, İş Doyumu ve Bunların Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi
1Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 7. Psikiyatri Kliniği, Ass. Dr.
2Klinik Şefi Doç. Dr.
3Uzm. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2008; (21): 4-13

Amaç: Çalışmamızda psikiyatri uzman ve asistanlarının tükenmişlik düzeyleri, iş doyumları ve bunların çeşitli değişkenlerle ilişkileri incelenmiştir. Bu amaçla; çalışmada yer alan psikiyatristlerin sosyodemografik bazı özelliklerinin saptanması, çalışma alanlarına ait özelliklerin belirlenmesi, tükenmişlik ve iş doyumları düzeylerinin belirlenmesi ve saptanan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi planlanmıştır.

Yöntem: İstanbul’da değişik hastanelerde görev yapan (Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BRSHH), Üniversite Psikiyatri Kliniği, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Devlet Hastanesi gibi) psikiyatri hekimleri çalışmamıza dâhil edilmiştir. Araştırmaya katılmayı kabul edenlere kapalı zarflar içinde “Maslach Tükenmişlik Ölçeği”, “Minnesota İş Doyumu Ölçeği” ve “Sosyo-demografik Veri Formu” sunulmuştur.

Bulgular ve Sonuç: Doğrudan insana hizmet eden, hizmetin kalitesinde insan etmeninin çok önemli bir yere sahip olduğu alanlarda sıklıkla görülen tükenmişlik; ekonomik zararlara, çalışaınların işten ayrılmasına, hekim-hasta ilişkisinin zedelenmesine neden olmaktadır. Yalnızca kişisel değil, kurumsal, toplumsal ve sağlık politikalarıyla ilgili boyutları da olan bu sorunu çözmek için atılacak adımların başında “tükenmişlik” olgusunun tanınır ve üzerinde tartışılır kılınması gelmektedir.