E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Prevalence of tobacco, alcohol and substance use among Eskisehir Osmangazi University students
1Mus State Hospital, Department of Psychiatry, Mus - Turkey
2Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Eskisehir - Turkey
3Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, Eskisehir - Turkey
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015; 28(4): 309-318 DOI: 10.5350/DAJPN2015280402
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Objective: This study aimed at researching the prevalence of tobacco, alcohol, and substance use and its relation with sociodemographic variables in Eskisehir Osmangazi University students.

Method: The study population consisted of 17676 students at Eskisehir Osmangazi University faculties and colleges. A total of 3141 students (17.76%) were reached using a cross-sectional layer method. The study was evaluated including 3114 people. A survey form was used to obtain the data.

Results: The prevalence of Eskisehir Osmangazi University students’ lifelong cigarette use is 40.2%. It was determined that the prevalence of lifelong alcohol use is 60.8%, the prevalence of lifelong substance use except for tobacco and alcohol is 11.0%. This study found that tobacco, alcohol, and substance use are higher in males, in students living on their own, those having negative ideas about themselves and their future, those who are seeking excitement, and those with problems of anger control. In addition, it was determined that tobacco, alcohol, and substance use are higher in students whose family members and especially whose close environment use cigarettes, alcohol, and substances.

Conclusion: These risk factors need to be taken into account in the preparation of prevention programs. These programs are must be implemented among the youth before coming to university.


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencilerinde sigara, alkol ve madde kullanım yaygınlığı
1Muş Devlet Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Muş - Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Eskişehir - Türkiye
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Eskişehir - Türkiye
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015; 4(28): 309-318 DOI: 10.5350/DAJPN2015280402

Amaç: Bu çalışmada, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencilerinde Tütün, alkol ve madde kullanım yaygınlığı ve madde kullanımının sosyodemografik değişkenlerle ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmanın evreni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi fakülte ve yüksekokullarında okuyan 17676 öğrenciden oluşmaktadır. Kesitsel yöntem ile toplam 3141 öğrenciye (%17.76) ulaşılmıştır. Çalışma 3114 kişi üzerinden değerlendirilmiştir. Veri toplamak amacıyla bir anket formu kullanılmıştır.

Bulgular: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencilerin yaşam boyu tütün kullanım yaygınlığı %40.2’dir. Yaşam boyu alkol kullanım yaygınlığı %60.8, yaşam boyu tütün ve alkol dışınca madde kullanım yaygınlığı ise %11.0 olarak saptanmıştır. Bu çalışmada tütün, alkol ve madde kullanımının; erkeklerde, yalnız yaşayan öğrencilerde, kendilik algısı olumsuz olanlarda, geleceğe yönelik olumsuz düşünceleri olanlarda, heyecan arayanlarda ve öfke kontrolünde güçlük çekenlerde daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca aile bireylerinin ve özellikle yakın çevresinde tütün, alkol ve madde kullanımı olan öğrencilerde de tütün, alkol ve madde kullanım yaygınlığının daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Önleme programlarının hazırlanmasında bu risk faktörlerinin de dikkate alınması ve bu programların gençlere üniversiteye gelmeden önce uygulanması gerekmektedir.