E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Comorbidity of Parkinson’s disease and delusional parasitosis: a case report
1Asst. Assoc. Dr.
2Assists. Dr.,
3Assoc. Professor, University College of Medicine, Department of Psychiatry, Tokat - Turkey
4Assoc. Dr.,
5Asst. Assoc. Professor, University College of Medicine, Department of Neurology, Tokat, Turkey - Turkey
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2012; 25(1): 84-87 DOI: 10.5350/DAJPN2012250112
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Delusional parasitosis is a rare psychiatric disorder in which a person has the false and persistent belief of being infested with parasites or small living creatures. Although delusional parasitosis may occur at any age, some researchers suggest an increase in frequency in the elderly, especially in women gender. The disorder usually classified as primary and secondary delusional parasitosis. The first one contains patients without a detectable cause while the secondary delusional parasitosis group is associated with general organic conditions, other psychiatric illnesses and some drugs. In this case report, we present a 57 years-old woman who has Parkinson’s disease for 15 years. Her psychiatric interview revealed her persistent thoughts about being infested by parasites. In this paper, we discussed delusional parasitosis comorbidity in Parkinson’s disease.


Parkinson Hastalığı ve Delüzyonel Parazitoz Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu
1Yard. Doç. Dr
2Asist. Dr.,
3Doç. Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Tokat - Türkiye
4Doç. Dr.,
5Yard. Doç. Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD, Tokat - Türkiye
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2012; 1(25): 84-87 DOI: 10.5350/DAJPN2012250112

Delüzyonel parazitoz kişide, vücudunun parazitler ya da küçük canlılar tarafından sarıldığına dair hatalı ve değiştirilemez bir inancın olduğu, az rastlanılan psikiyatrik bir hastalıktır. Her ne kadar her yaşta delüzyonel parazitoz görülebilse de, bazı araştırmalar yaşla birlikte, özellikle kadın cinsiyetinde görülme sıklığının arttığını öne sürmektedir. Hastalık, genellikle birincil ve ikincil delüzyonel parazitoz olarak sınıflandırılmaktadır. İlki, saptanabilen herhangi bir hastalık sebebi olmayan hastaları kapsarken, ikincil delüzyonel parazitoz grubu genel organik durumla, diğer psikiyatrik hastalıklarla ve bazı maddelerle ilişkilidir. Bu olgu bildiriminde, 15 yıllık Parkinson hastalığı öyküsü bulunan 57 yaşında bir kadın hasta sunulmaktadır. Hastanın, vücudunun parazitler tarafından sarıldığı düşüncesine sahip olduğu, psikiyatrik görüşme sırasında fark edilmiştir. Bu yazıda, Parkinson hastalığı ve delüzyonel parazitoz birlikteliği tartışılmaktadır.