E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Landau Kleffner Syndrome, Electrical Status Epilepticus in Sleep and Autistic Regression: An Overview of Literature
1Child and Adolescent Psychiatrist, Antakya Obstetrics and Child Care Hospital, Child Psyhiatry Clinic, Hatay - Turkey
2Assist. Prof. Dr., Acıbadem University, Faculty of Medicine, Pediatric Neurology, İstanbul -Turkey,
3Assoc. Prof. Dr., Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, Department of Neurology, Hatay - Turkey
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2012; 2(25): 157-169 DOI: 10.5350/DAJPN2012250209
Full Text PDF

Abstract

Language regression in children is a challenging condition for clinicians since the diagnostic and therapeutic algorithms are not well established. Landau Kleffner syndrome (LKS), Electrical Status Epilepticus in Sleep (ESES) and Autistic Regression (AR) are three rare clinical entities in which langauage regression is present. LKS and ESES appear to be two points on the spectrum of epileptic syndromes characterized by severe paroxysmal EEG disturbance in sleep and regression. However, the available literature indicates that AR has many distinct features than LKS and ESES. For all of these three conditions, early recognition and treatment is crucial for favorable outcomes. Overnight EEG has an important diagnostic role for LKS and ESES. In this review, the clinical features, prognosis and treatment options of LKS, ESES and AR will be discussed.


Landau kleffner sendromu, uykuda elektriksel status epileptikus ve otistik regresyon: Literatüre bir bakış
1Çocuk ve Ergen Psikiyatristi, Antakya Kadın Hastalıkları ve Çocuk Hastanesi, Çocuk Psikiyatri Kliniği, Hatay - Türkiye
2Yrd.Doç. Dr., Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatrik Nöroloji, İstanbul -Türkiye,
3Doç. Dr., Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Hatay - Türkiye
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2012; 2(25): 157-169 DOI: 10.5350/DAJPN2012250209

Çocuklarda dil regresyonu, tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilgili yeterli düzeyde araştırma yapılmamış olması nedeniyle, klinisyenler için zorlayıcı bir durumdur. Landau Kleffner sendromu (LKS), uykuda elektriksel status epilepticus (ESES) ve otistik regresyon (AR) nadir görülen ve dil regresyonun eşlik ettiği klinik durumlar arasında yer almaktadır. LKS ve ESES, aynı epileptik sendrom spektrumu içinde yer alan, uykuda aktive olan paroksismal EEG aktivitesi ve regresyonun olduğu iki klinik antite olarak değerlendirilmektedir. Ancak yapılan araştırmalar, AR’nin LKS ve ESES’den birçok açıdan farklılıklar gösterdiğini ortaya koymuştur. Her üç klinik durumda da, prognoz için en önemli faktörler arasında erken tanı ve tedavi kaçınılmaz görülmektedir. Uyku EEG’si LKS ve ESES için önemli bir tanısal değer taşımaktadır. Bu derleme yazısında, LKS, ESES ve AR’nin klinik özellikleri, prognozları ve tedavi yaklaşımları tartışılacaktır.