E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Comorbidity of schizophrenia and Kallmann’s Syndrome: a case report
1Psychiatrist
2Psikiyatrist, Bucak Devlet Hastanesi, Burdur - Türkiye
3Doç. Dr., Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, İstanbul - Türkiye
4Psychiatrist, Samsun Mental Health Hospital, Department of Psychiatry, Samsun - Turkey
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2012; 2(25): 183-186 DOI: 10.5350/DAJPN2012250212
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Kallmann’s Syndrome (KS) is a genetic disorder characterized by hypogonadotropic hypogonadism accompanied by anosmia or hyposmia. In addition, various abnormalities may be seen including anomalies in skeletal system, abnormal eye movements, congenital ptosis, impairment in hearing, agenesis of corpus callosum and of kidneys and of one or more teeth. There is only one case report in the literature considering the comorbidity of KS and schizophrenia. Studies of shared genes by both disorders were also reported. In this case report, a male patient with schizophrenia and KS is presented and discussed in the light of the literature.


Kallmann Sendromu ve Şizofreni Eştanısı: Bir Olgu Sunumu
1Psikiyatrist
2Psychiatrist, Bucak State Hospital, Burdur - Turkey
3Assoc. Professor, Pediatric Education and Research Hospital, Department of Psychiatry, Istanbul - Turkey
4Psikiyatrist, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Samsun - Türkiye
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2012; 2(25): 183-186 DOI: 10.5350/DAJPN2012250212

Kallmannn Sendromu (KS), anozmi veya hipozminin eşlik ettiği, hipogonadotropik hipoganodizm ile karakterize kalıtsal bir hastalıktır. Ek olarak, bu hastalarda iskelet sistemi anormallikleri, anormal göz hareketleri, konjenital pitoz, duyma kusuru, korpus kallosum agenezi, renal agenez, bir veya birden çok dişin agenezi görülebilir. Yazında, KS ve şizofreni birlikteliği ile ilgili sadece bir olgu bildirimi mevcuttur. KS ve şizofreni ortak gen çalışmaları da bulunmaktadır. Bu olgu bildiriminde, şizofreni tanısı ile takip edilen Kallmann sendromlu bir erkek hasta sunulmuş ve yazın bilgileri ışığında tartışılmıştır.