E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Organic personality disorder after aneurysm surgery: a case report
1Psychiatrist
2Asst. Assoc. Dr., Centenary University, Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Van - Turkey
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2012; 25(4): 379-382 DOI: 10.5350/DAJPN2012250412
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Complex and persistant neuropsychiatric symptoms may appear due to different causes affecting certain parts of the brain. They may sometimes present as a psychiatric disorder without neurological symptoms. Organic personality disorder is one of the psychiatric disorder following traumatic brain injury. Affective instability, impulsivity, agression, apathy or paranoid thoughts are basic symptoms. In this paper, we report a case with psychiatric symptoms developed 2 months after the middle cerebral artery aneurysm surgery and considered due to the possible damage of the right medial temporal lobe.


Anevrizma Nedeniyle Opere Edilen Hastada Gelişen Organik Kişilik Sendromu: Bir Olgu Sunumu
1Psikiyatrist
2Yard. Doç. Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, Van - Türkiye
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2012; 4(25): 379-382 DOI: 10.5350/DAJPN2012250412

Birbirinden farklı nedenlerle beynin belirli bir bölgesinin etkilenmesi sonucu kalıcı ve karışık nöropsikiyatrik tablolar görülebilir. Bunlar bazen nörolojik bir defisit olmaksızın, psikiyatrik bir bozukluk olarak karşımıza çıkabilirler. Bu psikiyatrik bozukluklardan biri de, beyin hasarı gelişmesinin ardından ortaya çıkan “organik kişilik bozukluğu”dur. Affektif instabilite, dürtü kontrol bozukluğu, agresyon, öfke patlamaları, apati veya paranoid düşünceler temel belirtilerdir. Bu yazıda, sağ medial serebral arterde (MCA) sakküler anevrizma nedeniyle yapılan operasyondan 2 ay sonra, psikiyatrik yakınmaları başlayan ve cerrahi sırasında sağ medial temporal bölgenin muhtemel hasarına bağlı olduğu düşünülen bir olgu sunulmuştur.