E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Parent-Adolescent Conflict and Depression Symptoms of Adolescents: Mediator Role of Self-Esteem
1Assoc. Prof. Dr., Adnan Menderes University, Faculty of Education, Department of Psychoogical Counseling and Guidance in Education, Aydin - Turkey
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014; 3(27): 211-220 DOI: 10.5350/DAJPN2014270304
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Purpose: The present study examined the direct and indirect relationships between parent-adolescent conflict, self-esteem, and depression symptoms.

Method: Participants were 338 (150 male, 188 female) adolescents aged between 14–18 attending public high schools. Participants completed a questionnaire that included measures of parent-adolescent conflict, self-esteem, and depression symptoms.

Results: Findings provided evidence of direct effects of parent-adolescent conflict on depression symptoms and indirect effects of mother adolescent conflict on depression symptoms through self-esteem. Specifically, results indicated that mother adolescent conflict were positively and directly related to self-esteem, and indirectly related to depression through self-esteem. Parent-adolescent conflict explained 8% of the variance and together parent-adolescent conflict and self-esteem explained 26% of the variance in depression symptoms.

Conclusion: Findings of the present study provided evidence for the negative affect of parent-adolescent conflict on adolescents’ mental health. Implications and directions for future research are discussed.


Ana-baba ergen çatışması ve ergenlerde depresyon belirtileri: benlik saygısının aracı rolü
1Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü, Aydın - Türkiye
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014; 3(27): 211-220 DOI: 10.5350/DAJPN2014270304

Amaç: Bu çalışmada ana-baba ergen çatışması, benlik saygısı ve depresyon belirtileri arasındaki ilişkiler incelenmiştir.

Yöntem: Çalışmanın katılımcılarını devlet lisesine devam eden 14–18 yaş aralığında (150 erkek, 188 kız) toplam 338 ergen oluşturmuştur. Katılımcılar ana-baba ergen çatışması, benlik saygısı ve depresyon ölçeklerini doldurmuşlardır.

Bulgular: Bulgular ana-baba ergen çatışmasının depresyon belirtileri üzerine doğrudan etkilerinin anlamlı, anne ergen çatışmasının benlik saygısı aracılığı ile dolaylı etkisinin anlamlı olduğunu göstermiştir. Daha özelde, sonuçlar anne ergen çatışmasının benlik saygısıyla pozitif yönde doğrudan ve benlik saygısının aracılığı ile dolaylı ilişki gösterdiğini ortaya koymuştur. Ana-baba ergen çatışması benlik saygısındaki değişkenliğin %8’ini, ana-baba ergen çatışması belik saygısı ile birlikte depresyon belirtilerindeki değişikliğin %26’sını açıklamıştır.

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları ana-baba ergen çatışmasının ergenlerin ruh sağlıkları üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu göstermiştir. Sonuçlar ve gelecek çalışmalar için öneriler tartışılmıştır.