E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Psychometric Properties of the Inventory of Interpersonal Problems- Circumplex Scales Short Form: a Reliability and Validity Study
1Ipek University, Department of Psychology, Ankara - Turkey
2Middle East Technical University, Department of Psychology, Ankara - Turkey
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016; 29(1): 36-48 DOI: 10.5350/DAJPN2016290104
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Objective: Considering the lack of an instrument in Turkish to measure individuals’ interpersonal difficulties, our aim was to adapt a short version of the Inventory of Interpersonal Problems Circumplex Scales (IIP-C) for Turkish culture, and we studied the psychometric properties of the scale.

Method: Our study included 1298 adult participants from the normal population (411 females and 887 males) between the ages of 18 and 68. In order to establish reliability and validity of the Turkish version of the IIP-C, internal consistency, test-retest reliability, split-half reliability coefficients, and concurrent and criterion validity studies were conducted. The validity study analyzed correlations with the Positive and Negative Affect Schedule, the Brief Symptom Inventory, the Multidimensional Scale of Perceived Social Support and the Basic Personality Traits Inventory.

Results: The results of the study indicated good internal consistency, test-retest and split-half reliability coefficients of the IIP-C, assessing overall level of interpersonal difficulty and distress due to various interpersonal problems. Moreover, findings supported concurrent and criterion validity of the inventory, in addition to the two-factor structures consistent with the original inventory.

Conclusion: The psychometric properties of IIP-C seem to be acceptable; therefore, the instrument can be utilized for research and clinical purposes in Turkey.


Kişilerarası Problemler Envanteri Döngüsel Ölçekleri kısa formu psikometrik özellikleri: Bir güvenirlik ve geçerlik çalışması
1İpek Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Ankara - Türkiye
2Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Ankara - Türkiye
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016; 1(29): 36-48 DOI: 10.5350/DAJPN2016290104

Amaç: Bu çalışmada bireylerin kişilerarası güçlüklerini ölçen Türkçe bir envanterin bulunmaması göz önüne alınarak Kişilerarası Problemler Envanteri Döngüsel Ölçekleri kısa formunun (IIP-C) Türk kültürüne uyarlanması amaçlanmış ve ölçeğin psikometrik özellikleri çalışılmıştır.

Yöntem: Araştırmaya, genel toplumdan yaşları 18 ile 68 arasında değişmekte 441’i erkek, 887’si kadın, toplam 1298 kişi katılmıştır. IIP-C Türkçe formunun güvenirlik ve geçerlik çalışması kapsamında, iç tutarlığı, test-tekrar-test güvenilirliği, iki-yarım-test güvenirliği ile eşzamanlı ve kriter geçerliği incelenmiştir. Geçerlik çalışması kapsamında, Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği, Kısa Semptom Envanteri, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Temel Kişilik Özellikleri Envanteri ile ilişkiler incelenmiştir.

Bulgular: Elde edilen sonuçlara göre, genel kişilerarası güçlük düzeyi ve çeşitli kişilerarası problemlerden kaynaklanan stresi değerlendiren Kişilerarası Problemler Envanteri’nin iyi düzeyde iç tutarlılık, test-tekrar-test ve iki-yarım-test güvenilirlik katsayılarına sahip olduğu bulunmuş, benzer şekilde eş zamanlı ve kriter geçerliği ve orijinali ile uyumlu iki faktörlü yapısı da desteklenmiştir.

Sonuç: IIP-C kabul edilir psikometrik özelliklere sahip olup, Türkiye’de yürütülen araştırma ve klinik uygulamalarda kullanılabilir niteliktedir.