E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
The relation between resilience and problematic Internet use among youth
1Hasan Kalyoncu University, Faculty of Economic Administrative and Social Sciences, Department of Psychology, Gaziantep, Turkey
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2021; 34(4): 337-345 DOI: 10.14744/DAJPNS.2021.00156
Full Text PDF

Abstract

Objective: The purpose of this study was to examine the role of resilience on problematic Internet use (PIU) among 220 Australian youth. Besides, it was investigated how resilience scores differ across the variables such as ethnicity, academic performance and outside school activity.
Method: The study was conducted with an online survey among 220 volunteer high school students in Melbourne. Participants were evaluated by administering the Compulsive Internet Use Scale (CIUS) and Child and Youth Resilience Measure (CYRM-28).
Results: The findings revealed that there was significant negative relationships between PIU and resilience. Also, individual personal skills and context spiritual scores, sub-dimensions of resilience, predicted PIU negatively. Resilience scores of the Black students were lower than those of the White and students from multiple ethnicities. Those whose academic performance was below average and who rarely engaged in activities outside school had low resilience scores.
Conclusion: Findings that PIU may be correlated with low individual personal skills and spirituality were discussed within the framework of this topic. In addition, the results were elaborated regarding the theoretical framework of resilience, and concepts that may be important related to strengthening resilience are included.


Gençlerde Psikolojik Dayanıklılık ve Problemli İnternet Kullanımı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
1
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2021; 4(34): 337-345 DOI: 10.14744/DAJPNS.2021.00156

Amaç: Bu çalışmada, Avustralyalı gençler arasında psikolojik dayanıklılığın Problemli İnternet Kullanımı üzerindeki rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca psikolojik dayanıklılık puanlarının etnik köken, akademik performans ve okul dışında etkinliklere katılım gibi değişkenlere göre nasıl farklılaştığı araştırılmıştır.
Yöntem: Çalışma, Melbourne'de yaşayan 220 gönüllü lise öğrencisinden çevrimiçi ortamda veri toplanarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında, Problemli İnternet Kullanım Ölçeği (CIUS) ve Çocuk ve Genç Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği (CYRM-28) kullanılmıştır.
Bulgular: Bulgular, psikolojik dayanıklılık ile problemli internet kullanımı arasında anlamlı negatif ilişkiler olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca psikolojik dayanıklılığın alt boyutları olan kişisel beceriler ve maneviyat puanları, problemli internet kullanımını olumsuz yönde yordamaktadır. Bununla birlikte siyahi öğrencilerin psikolojik dayanıklılık puanlarının, beyaz olan ve birden fazla etnik kökenden gelen öğrencilere göre daha düşük olduğu bulunmuştur. Akademik performansı ortalamanın altında olan ve okul dışında nadiren faaliyetlerde bulunan öğrencilerin psikolojik dayanıklılık puanlarının ise, daha düşük olduğu görülmüştür.
Sonuç: Problemli internet kullanımının, kişisel beceriler ve maneviyat puanlarının düşük oluşu ile ilişkili olabileceğine dair bulgular bu konu çerçevesinde tartışılmıştır. Ayrıca, araştırmanın sonuçları psikolojik dayanıklılığın teorik çerçevesine ilişkin detaylandırılmış ve psikolojik dayanıklılığı güçlendirme ile ilgili önemli olabilecek kavramlara yer verilmiştir.