E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Autistic traits, emotional recognition and empathy in adolescents with gender dysphoria
1Marmara University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
2Marmara University Faculty of Medicine, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Istanbul, Turkey
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2021; 34(4): 329-336 DOI: 10.14744/DAJPNS.2021.00155
Full Text PDF

Abstract

Objective: Gender dysphoria (GD) is defined as an apparent incongruence between the sex assigned at birth and the experienced gender. The aim of this study is to evaluate the basic milestones of autistic symptoms in adolescents diagnosed with GD and to compare them with the control group.
Method: The Sociodemographic Information Form, the Reading the Mind in the Eyes Test (RMET) and DANVA (Non-Verbal Diagnostic Accuracy Test), the Ka-Si Empathy Scale, and the Social Response Scale (SRS) were used. The psychiatric symptoms were evaluated using the Child Behavior Checklist (CBCL).
Results: A total of 36 adolescents, diagnosed with GD (n=17) and a control group (n=19), included to the study. The GD group and control group were similar in terms of mean age. Of the GD group, 29.4% had a CBCL total score, 35.3% had a CBCL internalization score and 11.8% had a CBCL externalization score above their respective cut-off points. The GD group had significantly higher scores in the SRS social subscale than the control group (t=2.227, p=0.033). SRS social score was found to be predicted by group and gender variables (df=3, F=5.064).
Conclusion: Having male biological sex and having GD increased the SRS social subscale score. It was found that internalizing problems such as depression and anxiety were common in adolescents with GD and their social skills were impaired compared to the control group.


Cinsiyet Hoşnutsuzluğu Olan Ergenlerde Empati, Duygu İfadesi Tanıma Becerisi ve Otistik Belirtiler
1
2
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2021; 4(34): 329-336 DOI: 10.14744/DAJPNS.2021.00155

Giriş: Cinsiyet Hoşnutsuzluğu (CH), kişinin içinde yaşadığı cinsiyet ile onun için doğuştan gelen ve toplumsal olarak belirlenen cinsiyet arasındaki uyuşmazlıktır. Bu çalışmada CH’ya sahip olan ergenlerde otistik belirtilerin yapısal parçaları olan empati becerisi, duygusal yüz ifadelerini tanıma becerisi ve sosyal becerilerin değerlendirilmesi planlanmaktadır. Çalışma grubunun verileri kontrol grubu ile kıyaslanacaktır.
Yöntem: Çalışmamızda, sosyodemografik veriler sosyodemografik bilgi formu ile, duygusal yüz ifadeleri Gözlerden Akıl Okuma Testi (GAOT) ve DANVA (Sözel Olmayan Tanısal Doğruluk Testi) ile, empati becerisi Ka-Si Empati Ölçeği ile, sosyal beceriler Sosyal Cevaplılık Ölçeği (SCÖ) ile ve eşlik eden psikiyatrik belirtiler Çocukluk Çağı Davranış Değerlendirme Ölçeği (ÇDDÖ) ile değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmamıza CH grubundan (n=17) ve kontrol grubundan (n=19) toplam 36 ergen katıldı. CH grubu (14.88±1.69) ile kontrol grubunun (14.94±1.68) yaş ortalamaları benzerdi (t=-0.115, p=0.909). ÇDDÖ puanı kesme düzeyi göz önüne alındığında CH grubunun %29.4’ü toplam alanda, %35.3’ü içe yönelim alanında ve %11.8’i dışa yönelim alanında anlamlı düzeyde sorun yaşamaktaydı. CH grubu SCÖ sosyal beceriler alt testinde kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek puan aldı (t=2.227, p=0.033). SCÖ sosyal beceriler puanını grup ve cinsiyet değişkeninin yordadığı saptandı (df=3, F=5.064).
Tartışma: Çalışmamızda biyolojik olarak erkek cinsiyette olmanın ve cinsiyet hoşnutsuzluğuna sahip olmanın sosyal becerileri olumsuz etkilediği saptandı. CH olan ergenlerde içe yönelim sorunlarının sık görüldüğü göz önüne alındığında toplumsal dışlanma ve zorbalık nedeniyle sosyal becerilerin etkilendiği düşünülmektedir.