E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
The moderating role of perceived social support on early maladaptive schemas and well-being for primary caregivers of dementia patients
1Dokuz Eylül University, Department of Psychology, Izmir, Turkey
2Middle East Technical University, Ankara, Turkey
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2021; 34(4): 346-358 DOI: 10.14744/DAJPNS.2021.00157
Full Text PDF

Abstract

Objective: This study aims to investigate the moderating role of perceived social support on early maladaptive schemas and well-being for primary caregivers of dementia patients.
Method: Ninety-nine adult children as the primary caregivers of dementia patients participated in the study. They completed the measures of Young Schema Questionnaires-Short Form 3 (YSQ-SF3), Caregiver Well-Being Scale, and Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS).
Results: According to the results of the regression analyses, total perceived social support and perceived social support from significant others moderated the association of early maladaptive schemas and caregiver well-being-basic needs, unlike the perceived social support from family and perceived social support from friends. For the early maladaptive schemas and caregiver well-being-activities of living association, however, the moderator roles of total perceived social support and perceived social support from different sources were not confirmed.
Conclusion: Since caregiving has negative effects on caregivers, it is important to identify the protective factors. The findings emphasize the buffering role of perceived social support from significant others, especially in terms of meeting basic needs, in the caregiving process.


Demans tanısı olan bireylere temel bakım verenlerde erken dönem uyumsuz şemalar ve iyilik hali üzerinde algılanan sosyal desteğin düzenleyici rolü
1
2
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2021; 4(34): 346-358 DOI: 10.14744/DAJPNS.2021.00157

Amaç: Bu çalışmada demans tanısı olan bireylere temel bakım verenlerde erken dönem uyumsuz şemaları ve iyilik hali düzeyleri ilişkisinde algılanan sosyal desteğin düzenleyici rolünün araştırılması amaçlanmaktadır.
Yöntem: Çalışmaya demans tanısı olan bireylere temel bakım veren ve tümü demans tanısı olan bireylerin çocuğu olan 99 yetişkin katılmıştır. Katılımcılar Young Şema Ölçeği Kısa Form-3 (YŞÖ-KF3), Bakıcı İyilik Ölçeği ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (MSPSS) ölçeklerini tamamlamışlardır.
Bulgular: Regresyon analizleri sonuçlarına göre, erken dönem uyumsuz şemaları ile bakıcı iyilik ölçeği-temel ihtiyaçlar alt ölçeği ilişkisinde toplam algılanan sosyal desteğin ve anlamlı diğerlerinden algılanan sosyal desteğin, aileden algılanan sosyal desteğin ve arkadaşlardan algılanan sosyal desteğin aksine düzenleyici rolü bulunmaktadır. Erken dönem uyumsuz şemaları ile bakıcı iyilik ölçeği-yaşamsal faaliyetler alt ölçeği ilişkisinde algılanan sosyal desteğin ve farklı kaynaklardan algılanan sosyal desteğin düzenleyici rolü desteklenmemektedir.
Sonuç: Bakım vermenin bakım verenler üzerinde olumsuz etkileri olduğundan, koruyucu faktörlerin belirlenmesi önem taşımaktadır. Bulgular da özellikle temel ihtiyaçların karşılanması açısından bakım verme sürecinde anlamlı diğerlerinden algılanan sosyal desteğin koruyucu rolünü vurgulamaktadır