E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
The role of self-compassion and perceived social support in the relationship between five-factor personality traits and general psychological symptomatology
1Hacettepe University, Psychological Counseling Unit, Ankara - Turkey
2Hacettepe University, Department of Psychology, Ankara - Turkey
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2021; 3(34): 244-254 DOI: 10.14744/DAJPNS.2021.00144
Full Text PDF

Abstract

Objective: The aim of this study was to investigate the mediating role of self-compassion and perceived social support in the relationship between psychological symptomatology and the five-factor personality traits of extraversion, neuroticism, openness to experience, agreeableness, and conscientiousness.
Method: A total of 425 university students were enrolled in the study. Data were collected using a demographic information form, Turkish Adjective-Based Personality Test, the Brief Symptom Inventory (BSI), the Self-Compassion Scale and the Multidimensional Scale of Perceived Social Support. The data recorded were analyzed using correlation and multiple mediation model test (bootstrap) analysis.
Results: The relationship between variables was statistically significant. Analysis conducted to explore the mediating role of self-compassion and perceived social support revealed that self-compassion and perceived social support were mediators in the relationship between neuroticism, extraversion, agreeableness, conscientiousness and psychological symptomatology. There was no statistically significant relationship between openness to experience and the BSI (r=-0.05, p>05).
Conclusion: The findings of this study regarding the relationships between the variables were mostly consistent with the results of other studies in the literature. The mediating role of self-compassion and perceived social support in the relationship between personality and psychological symptoms is important to understanding the relationship between personality and psychopathology. The findings also provide additional perspective to the question of how psychotherapy leads to change.


Beş faktör kişilik özelliklerinin genel psikolojik belirtisellik ile ilişkisinde öz-duyarlık ve algılanan sosyal desteğin rolü
1Hacettepe Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık Birimi, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye "
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2021; 3(34): 244-254 DOI: 10.14744/DAJPNS.2021.00144

Amaç: Bu çalışmanın amacı, beş faktör kişilik özellikleri ile psikolojik belirtisellik arasındaki ilişkide öz-duyarlık ve algılanan sosyal desteğin aracı rolünü araştırmaktır.
Yöntem: Araştırma 425 üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veriler, Demografik Bilgi Formu, Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi, Kısa Semptom Envanteri, Öz-Duyarlık Ölçeği ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler korelasyon ve çoklu aracılı model testi (Bootstrap) analizleri ile incelenmiştir.
Bulgular: Değişkenler arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Öz-duyarlık ve algılanan sosyal desteğin aracı rolünü incelemek amacıyla yapılan aracı değişken analizleri sonucunda nevrotiklik, dışadönüklük, yumuşak başlılık ve sorumluluğun psikolojik belirtisellikle ilişkisinde öz-duyarlığın ve algılanan sosyal desteğin aracı etkiye sahip olduğu görülmüştür.
Sonuç: Çalışmada elde edilen bulgular ilgili alanyazın çerçevesinde tartışılmış ve değişkenlerin birbiriyle ilişkisine dair bulguların alanyazındaki diğer çalışma bulgularıyla büyük ölçüde tutarlı olduğu görülmüştür. Beş faktör kişilik özelliklerinin psikolojik belirtisellik ile ilişkisinde öz-duyarlık ve algılanan sosyal desteğin aracı etkiye sahip olmasının kişilik ve psikopatoloji arasındaki ilişkiyi anlamada önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca elde edilen bulguların psikoterapinin değişime nasıl öncülük ettiği sorusuna da farklı bir bakış açısı sağladığı düşünülmektedir.