E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Evaluation of broad autism phenotype and handedness in patients with bipolar disorder
1Selcuk University, Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Konya, Turkey
2Bakirkoy Prof. Mazhar Osman Training and Research Hospital for Psychiatry, Neurology and Neurosurgery, Prof. Timucin Oral Mood Disorders Unit, Istanbul, Turkey
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2021; 3(34): 268-277 DOI: 10.14744/DAJPNS.2021.00148
Full Text PDF

Abstract

Objective: Genome-wide association studies of psychiatric disorders have revealed a multiplicity of common genetic variants between bipolar disorder (BD) and autism. It has been established that the frequency of affective psychosis is greater in individuals with autism. However, studies of the frequency of autism spectrum symptoms and autism-related hand preference in patients with BD are limited. The aim of this study was to investigate the broad autism phenotype and dominant hand preference in BD patients.
Method: A total of sixty-six (thirty-three female) patients of the Bakirkoy Prof. Mazhar Osman Training and Research Hospital for Psychiatry, Neurology, and Neurosurgery mood clinic diagnosed with bipolar I disorder who were in a euthymic period and 66 healthy controls matched for gender, age, and years of education were enrolled in the study. Sociodemographic and clinical characteristics of the patients were obtained from patient records, and the Autism Spectrum Quotient test (AQ) and Edinburgh Handedness Inventory self-report screening tools were administered.
Results: The mean disease duration was 15.5±8.4 years and the mean age of onset was 21.3±5.1 years. The mean total AQ score was 22.9±4.9 in the patient group and 19.1±4.4 in the control group, which represented a statistically significant difference. The mean score for the AQ subscales of communication, imagination, and attention switching were also higher in the patient group, and the difference was significant. Regression analysis indicated that the presence of BD was predictive for a higher AQ score; gender and hand preference did not demonstrate predictive value related to the AQ score.
Conclusion: The results of this research indicated that the broad autism phenotype was common in BD. The broad autism phenotype should be kept in mind to better understand the clinical features of BD patients. Additional evaluation of the effect of the phenotypes including hand preference on the course of BD should be conducted in studies with larger samples.


Bipolar Bozukluk Hastalarında Geniş Otizm Fenotipinin ve Baskın El Tercihlerinin Değerlendirilmesi
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Bakırköy Prof. Mazhar Osman Psikiyatri, Nöroloji ve Nöroşirürji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Prof. Timuçin Oral Duygudurum Bozuklukları Birimi, İstanbul, Türkiye
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2021; 3(34): 268-277 DOI: 10.14744/DAJPNS.2021.00148

Amaç: Psikiyatrik hastalıklar arası yapılan genom ölçeğinde ilişkilendirme çalışmaları bipolar bozukluk (BB) ve otizm arasındaki ortak genetik varyantların çokluğunu göstermektedir. Otizmli bireylerde affektif psikoz sıklığında artış olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, BB hastalarında otizm spektrum belirtilerinin ve otizmle ilişkili olan el tercihinin ne sıklıkta görüldüğüne dair sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır. Bu araştırmada merkezimizde takip edilen bipolar bozukluk hastalarında geniş otizm fenotipini ve baskın el tercihlerini araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Araştırmaya İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi özelleşmiş duygudurum merkezinde takipli olan ötimik dönemdeki bipolar 1 bozukluk hastaları alınmıştır. Hastaların sosyodemografik ve klinik özellikleri izlem dosyalarından elde edildikten sonra Otizm Spektrum Anketi (OSA) ve Edinburgh El Tercihi Anketi hastaların kendileri tarafından doldurulmuştur.
Bulgular: Çalışmaya 66 (33 kadın) bipolar 1 bozukluk tanılı hasta ve cinsiyet, yaş ve öğrenim süresi eşleştirilmiş 66 sağlıklı kontrol alındı. Hastaların ortalama hastalık süresi 15.5±8.4 yıl, hastalık başlangıç yaşı ise 21.3±5.1 yıldı. Hastaların OSA toplam puan ortalaması 22.9±4.9 iken kontrol grubunun 19.1±4.4 idi ve aradaki fark anlamlıydı. Alt skorlar açısından hasta grubunun OSA iletişim, imajinasyon ve dikkati kaydırabilme puan ortalaması kontrol grubuna göre daha yüksekti ve aradaki fark anlamlıydı. Hasta ve kontrol grubu arasında baskın el tercihi açısından anlamlı fark saptanmadı. Regresyon analizinde OSA puanı üzerine BB’nin varlığı öngörücü iken, cinsiyet ve el tercihinin OSA puanı üzerine öngörücü değeri saptanmadı.
Sonuç: Araştırmamız BB’de geniş otizm fenotipinin yaygın olduğunu göstermektedir. BB hastalarının klinik özelliklerinin daha iyi tanınabilmesi için geniş otizm fenotipinin akılda tutulması gerekmektedir. Geniş otizm fenotipinin BB’nin seyrine etkisini değerlendirmek için daha geniş örneklemli araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır.