E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
The effects of PMS/PMDD on attention and short-term memory in adolescent girls
1Giresun University, Faculty of Medicine, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Giresun, Turkey
2Ondokuz Mayis University, Faculty of Medicine, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Samsun, Turkey
3Samsun Training and Research Hospital, Child and Adolescent Psychiatry Clinic, Samsun, Turkey
4Ataturk University, Faculty of Medicine, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Erzurum, Turkey
5Amasya Sabuncuoglu Serafettin Training and Research Hospital, Child and Adolescent Psychiatry Clinic, Amasya, Turkey
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2021; 3(34): 289-301 DOI: 10.14744/DAJPNS.2021.00150
Full Text PDF

Abstract

Objective: There are few studies of premenstrual syndrome (PMS)/premenstrual dysphoric disorder (PMDD) in adolescents. The research conducted to date generally consists of prevalence studies that did not evaluate neuropsychological parameters. This study was designed to assess neurocognitive functions, such as attention and memory, in adolescent girls diagnosed with PMS or PMDD during different phases of the menstrual cycle.
Method: A total of 86 adolescents aged 14-18 years completed the Premenstrual Assessment Form (PAF). Of that initial group, 56 who had a score of ≥1.7, indicating the presence of PMS, were enrolled; 20 were subsequently excluded. A final group of 36 with PMS/PMDD and 30 controls (PAF <1.7) cases were used for the statistical analysis. The participants were assessed in different phases of the menstrual cycle: once in the follicular phase and once in the luteal phase. The Edinburgh Depression Scale, the Visual Aural Digit Span (VADS) Test-Form B, the Stroop Color and Word Test-TBAG Form, the Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children-Present and Lifetime Version, and the Child Behavior Checklist were also administered to evaluate other parameters.
Results: The subjects with PMS/PMDD demonstrated weaker performance than the control group on the Stroop test (Section 5), which presents incongruence and measures the interference effect, and the results of the PMS/PMDD group were also significantly lower in the luteal phase compared with the follicular phase. No significant difference was found between the groups in the VADS-B test subparameters; however, the results of the PMS/PMDD group were weaker in the luteal period, while there was no significant difference seen in the control group according to phase of the menstrual cycle.
Conclusion: To the best of our knowledge, this is the first published study to evaluate neurocognitive function in adolescent girls who have been diagnosed with PMS/PMDD in 2 phases of the menstrual cycle. The results of this study identified some neurocognitive difficulty with attention maintenance, disruptive effect, and short-term memory in those with PMS/PMDD. Furthermore, the menstrual phase had a significant impact on test scores.


Premenstrüel Sendrom/Premenstrüel Disforik Bozukluğu olan kız adölesanlarda dikkat ve kısa süreli belleğin incelenmesi
1Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
3Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği, Samsun, Türkiye
4Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
5Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği, Amasya, Türkiye
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2021; 3(34): 289-301 DOI: 10.14744/DAJPNS.2021.00150

Amaç: Adölesanlarda Premenstrüel Sendrom (PMS)/ Premenstrüel Disforik Bozukluk (PMDB) ile ilgili yayınlanmış araştırmalar oldukça az olmakla birlikte, genel itibariyle yapılan çalışmalar prevelans belirleme çalışmaları olup bu adölesanların yaşadığı semptomlara yönelik olarak dikkat, bellek ve diğer nöropsikolojik parametrelerin değerlendirildiği bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmamızda PMS veya PMDB tanısı almış ergenlerin dikkat ve kısa süreli bellek gibi nörobilişsel işlevlerini menstrüasyondaki faz farklılıklarını da göz önünde bulundurarak değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: 86 katılımcıya (14-18 yaş) Premenstrüel Değerlendirme Formu (PAF) doldurulmuştur. 1.7 altı puan alan 30 katılımcı kontrol grubu olarak değerlendirilmiş olup, 1.7 veya daha fazla PMS şiddet skoru olan 56 vaka değerlendirilmiş, bunların arasında 20 ergen tanı kriterlerine sahip olmadığı için çalışma istatistiklerine dahil edilmemiştir. 36 PMS/PMDD ergen ve 30 kontrol grubu olmak üzere çalışmaya dahil edildi. Adölesanlar adet dönemlerine göre foliküler fazda (6-10. gün) ve luteal fazda (-7 - -1. gün) olmak üzere iki kez değerlendirildi. Bu değerlendirmelerde Edinburgh Depresyon Ölçeği, Görsel İşitsel Sayı Dizisi Testi(GİSD-B) ve Stroop testi uygulandı.
Bulgular: PMS/PMDB grubu, Stroop testi Zaman 5 için kontrol grubuna göre daha düşük bir performansa sahipti ve test sonuçları, foliküler faza kıyasla bu grubun luteal fazında önemli ölçüde daha düşüktü. GİSD-B testi alt parametrelerinde, PMS/PMDB grubunun luteal dönemde performansı anlamlı olarak daha kötüydü ve kontrol grubu için GİSD-B'nin alt parametrelerinde faz farkı açısından anlamlı fark yoktu. GİSD-B testi alt parametrelerinde gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı.
Sonuç: Bu çalışma Premenstrüel Sendrom/ Premenstrüel Disforik Bozukluğu olan ergenlerde, dikkat ve kısa süreli bellek gibi nörokognitif fonksiyonları iki fazlı değerlendiren ilk çalışma olabilir. Bu çalışmanın sonuçları, kontrol vakalarına kıyasla PMS/PMDB tanılı ergenlerde dikkat ve kısa süreli bellekte olumsuz etkilenmeler gibi bazı nörobilişsel sorunları tanımladı. Ayrıca, bu farkın menstrüasyon dönemleri arasında önemli ölçüde değiştiği bulundu.