E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Contact
Cognitive distortions in epilepsy patients: metacognitive functions, automatic thoughts and dysfunctional attitudes
1Tokat State Hospital, Psychiatry, Tokat, Turkey
2Malatya Education and Research Hospital, Malatya, Turkey
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences - DOI: 10.14744/DAJPNS.2020.00090
Full Text PDF

Abstract

Objective: The association of psychiatric disorders with epilepsy was shown in many studies, but there are very few studies dealing with the cognitive distortions in epilepsy patients. In our study, we aimed to investigate the metacognitive systems, dysfunctional attitudes and automatic thoughts of epilepsy patients.
Method: Sixty patients diagnosed with epilepsy based on anamnesis and electroencephalography examination, and 50 healthy controls were included in the study. The socio-demographic data form, Beck Anxiety Inventory (BAI), Beck Depression Inventory (BDI), Automatic Thoughts Questionnaire (ATQ), Dysfunctional Attitudes Scale (DAS) and Metacognition Questionnaire-30 (MCQ) were applied to all participants.
Results: BAI and BDI scores were significantly higher in epilepsy group compared to control group (p=0.001, p<0.05; respectively). The ‘uncontrollability-danger’ and ‘cognitive awareness’ subscale scores and the total score of MCQ in epilepsy group were also higher than in control group (p=0.001, p<0.05, p=0.001, respectively). The ATQ total score was found to be significantly higher in epilepsy group compared to control group (p=0.001).
Conclusion: Based on the findings from the present study, in order to better understand epilepsy patients help them better and provide diagnosis/treatment of psychiatric diseases that may be overlooked, it is recommended that neurology and psychiatry physicians evaluate patients in cooperation.


Epilepsi hastalarında bilişsel çarpıtmalar: üst biliş işlevleri, otomatik düşünceler ve fonksiyonel olmayan tutumlar
1Tokat Devlet Hastanesi, Psikiyatri, Tokat, Türkiye
2Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Malatya, Türkiye
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences - DOI: 10.14744/DAJPNS.2020.00090

Amaç: Psikiyatrik bozukluklar ile birlikteliği de birçok çalışmada gösterilmiş olan epilepsi hastalarında; bilişsel çarpıtmalarının incelendiği çok az sayıda çalışma vardır. Biz çalışmamızda epilepsi hastalarının üst biliş sistemleri, fonksiyonel olmayan tutumları ve otomatik düşüncelerini incelemeyi amaçladık.
Yöntem: Alınan anamnez ve elektroensefalografi bulguları ile epilepsi tanısı almış 60 hasta ve 50 sağlıklı kontrol grubu çalışmamıza dahil edildi. Tüm katılımcılara; sosyodemografik veri formu, Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Otomatik Düşünceler Ölçeği (ODÖ), Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği (FOTÖ) ve Üst biliş Ölçeği-30 (ÜBÖ) uygulandı.
Bulgular: Epilepsi hasta grubunda BAÖ, BDÖ skorları kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı yüksekti (sırası ile p=0.001, p<0.05 idi). Epilepsi grubunda ÜBÖ ölçeği “kontrol edilemezlik-tehlike” ve “bilişsel farkındalık” alt ölçek puanları ve ölçeğin toplam puanı kontrol grubuna göre daha yüksekti (sırasıyla p=0.001, p<0.05, p=0.001 idi). ODÖ toplam puanı epilepsi hastalarında kontrol grubuna göre anlamlı yüksek olarak bulundu (p=0.001).
Sonuç: Elde ettiğimiz bulgulara dayanarak, epilepsi hastalarını daha iyi anlamak, onlara daha fazla yardımcı olabilmek ve gözden kaçabilecek psikiyatrik hastalıkların tanı/tedavisini sağlamak amacı ile nöroloji ve psikiyatri hekimlerinin hastaları işbirliği içinde değerlendirmeleri önerildi.