E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Contact
Investıgatıon of the factors affectıng the cognıtıve test anxıety ın unıversıty students
1Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Bakirkoy Training and Research Hospital for Psychiatry, Neurology and Neurosurgery, Istanbul
2Istanbul Medeniyet University, Faculty of Medicine, Istanbul
3Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara
4Alanya Alaaddin Keykubat University, Alanya Training and Research Hospital, Antalya
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences - DOI: 10.14744/DAJPNS.2020.00089
Full Text PDF

Abstract

Objective: The aim of the present study was to investigate the relationship between cognitive test anxiety sociodemographic data, anxiety and depressive symptoms and also the mediating role of depression level in the relationship between anxiety and cognitive test anxiety among university students.
Method: The data were collected from 171 volunteer Turkish university students. Sociodemographic information form, Beck Depression Inventory, State and Trait Anxiety Inventory, Cognitive Test Anxiety Inventory were administered to the participants.
Results: There was a statistically significant correlation between all scales used (p<0.01). Cognitive test anxiety was predicted by trait anxiety level, depressive symptom intensity (p<0.05), but it was not predicted by state anxiety level (p=0.114). In mediation analysis, depression was a mediator between trait anxiety and cognitive test anxiety (p <0.05).
Conclusion: Results will contribute to a better understanding of the relationship between different psychological variables such as anxiety and depression.


Üniversite öğrencilerinde kognitive sınav kaygısını etkileyen faktörlerin incelenmesi
1
2
3
4
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences - DOI: 10.14744/DAJPNS.2020.00089

Amaç: Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinde kognitif sınav kaygısının sosyodemografik veriler, kaygı ve depresif semptomlar ile ilişkisini ve ayrıca sürekli kaygı ile kognitif sınav kaygısı arasındaki ilişkide depresyon düzeyinin aracı rolünü incelemektir
Yöntem: Veriler gönüllü 171 üniversite öğrencisinden toplanmıştır. Katılımcılara sosyodemografik bilgi formu, Beck Depresyon Envanteri, Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri ve Kognitif Sınav Kaygısı Envanteri uygulanmıştır.
Bulgular: Kullanılan tüm ölçekler arasında çeşitli düzeylerde istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulunmuştur (p<0.01). Kognitif sınav kaygısının sürekli kaygı düzeyi, depresif semptom yoğunluğu tarafından yordandığı, (p<0.05) fakat durumluk kaygı seviyesi tarafından yordanmadığı tespit edilmiştir. (p=0.114). Mediasyon analizinde depresyon sürekli anksiyete ile kognitif sınav kaygısı arasında depresyon aracıdır (p<0.05).
Sonuç: Çalışmamız, kognitif sınav kaygısının niteliklerinin kaygı ve depresyon gibi farklı ruhsal değişkenlerle ilişkisinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz.