E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Contact
The validity and reliability of DSM-5 separation anxiety disorder severity scale-adult form
1Kusadasi State Hospital, Department of Psychiatry, Aydin, Turkey
2Manisa Mental Health and Diseases Hospital, Department of Psychiatry, Manisa, Turkey
3Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Manisa, Turkey
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences - DOI: 10.14744/DAJPNS.2020.00087
Full Text PDF

Abstract

Objective: This study aimed to assess the validity and reliability of the Turkish version of the DSM-5 Separation Anxiety Disorder Severity Scale–Adult Form.
Method: The scale was prepared by carrying out translation and back-translation of the DSM-5 Separation Anxiety Disorder Severity Scale–Adult Form. The study group consisted of 81 patients who had been treated in an adult psychiatry unit and diagnosed with separation anxiety disorder (n:36) or panic disorder (n:45) and 80 healthy controls. For the assessment, Adult Separation Anxiety Questionnaire was also used, along with the DSM-5 Separation Anxiety Disorder Severity Scale–Adult Form.
Results: The Cronbach alpha internal consistency coefficient was calculated as 0,93, while the item–total score correlation coefficients were between 0,58 and 0,85. Test-retest correlation coefficient was calculated r=0,989. One factor that could explain 62,77% of the variance was obtained. The factor loads of scale items ranged between 0,65-0,89. The observed goodness-of-fit indexes were RMSEA = 0.09, CFI = 0.94, and χ2/df =3,34in confirmatory factor analysis. The scale showed a high correlation with Adult Separation Anxiety Questionnaire (r=0,76, p<0,001).
Conclusion: It was concluded that the Turkish version of DSM-5 Separation Anxiety Disorder Severity Scale–Adult Form could be used as a valid and reliable tool both in clinical practice and for research purposes.


DSM-5 ayrılma anksiyetesi bozukluğu şiddet ölçeği-erişkin formunun geçerliliği ve güvenilirliği
1Kuşadası Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Aydın, Türkiye
2Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Manisa, Türkiye
3Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences - DOI: 10.14744/DAJPNS.2020.00087

Amaç: Bu çalışmada DSM-5 Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu Şiddet Ölçeği-Erişkin Formu’nun Türkçe geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır
Yöntem: Ölçek, DSM-5 Ayrılma Anksiyete Bozukluğu Şiddet Ölçeği-Erişkin Formu’nun çevirisi ve geri çevrilmesi ile hazırlanmıştır. Çalışma grubu erişkin psikiyatri ünitesinde tedavi edilen, ayrılma anksiyetesi bozukluğu (n:36) veya panik bozukluğu (n:45) tanısı konulan 81 hasta ile 80 sağlıklı kontrolden oluşmaktadır. Değerlendirmede DSM-5 Ayrılma Anksiyete Bozukluğu Şiddet Ölçeği-Erişkin Formu ile birlikte Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Anketi kullanılmıştır.
Bulgular: Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0,93 ve madde-toplam puan korelasyon katsayıları 0,58 ile 0,85 arasında saptanmıştır. Test-yeniden test bağıntı katsayısı r=0,989 olarak hesaplanmıştır. Varyansın %62,77’sini açıklayan tek faktör elde edilmiştir. Ölçek maddelerinin faktör yükleri 0,65-0,89 arasında saptandı. Doğrulayıcı faktör analizinde uyum iyiliği indeksleri RMSEA=0,09, CFI= 0,94 ve χ2/df=3,34 olarak saptanmıştır. Ölçek, Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Anketi ile güçlü pozitif korelasyon göstermiştir (r=0,76, p<0,001).
Sonuç: DSM-5 Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu Şiddet Ölçeği-Erişkin Formu Türkçe versiyonunun hem klinik uygulamada hem de araştırmalarda geçerli ve güvenilir bir araç olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır