E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Contact
Emotional regulation and attachment style in previously untreated adolescents with attention deficit and hyperactivity disorder
1Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Eskisehir-Turkey
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences - DOI: 10.14744/DAJPNS.2020.00086
Full Text PDF

Abstract

Objective: The aim of our study was to evaluate adolescents who have been diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) for the first time, in terms of difficulties in emotion regulation and attachment characteristics and to compare them with healthy controls.
Method: The study is a cross-sectional with a healthy control group. A total of forty eight untreated adolescents with ADHD and 51 healthy subjects participated in the study. To determine the psychiatric disorders, all adolescents were assessed with a structural interview. All participants were assessed by WISC-R intellegence test. Emotion regulation and attachment characteristics were assessed by Difficulties in Emotion Regulation Scale and the Experiences in Close Relationships Scale. The ADHD symptoms of case group were evaluated by Conners’ Parent Rating Scale which was competed by parents.
Results: Adolescents with ADHD displayed worse performance in emotion regulation. The avoidant attachment score was also higher in these adolescents. Furthermore, emotional regulation difficulties and attachment scores correlated with the severity of ADHD.
Conclusion: It has been shown that difficulty in emotion regulation and insecure–avoidant attachment styles have been more common in untreated adolescents with ADHD. The findings of our study support the view that ADHD is a heterogeneous condition and insecure attachment style and emotional regulation should be considered in the assessment and treatment of ADHD.


Daha önce tedavi edilmemiş dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan ergenlerde duygu düzenleme ve bağlanma biçimleri
1
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences - DOI: 10.14744/DAJPNS.2020.00086

Amaç: Çalışmamızın amacı, ilk defa dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısı alan ergenleri duygu düzenleme zorlukları ve bağlanma özellikleri açısından değerlendirmek ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırmaktır.
Yöntem: Çalışma sağlıklı kontrol grubuna sahip kesitsel bir çalışmadır. Çalışmaya DEHB tanısı almış ve tedavi edilmemiş 48 ergen ve 51 sağlıklı birey alındı. Psikiyatrik bozuklukları belirlemek için tüm ergenler yapılandırılmış görüşme ile değerlendirildi. Tüm katılımcılar WISC-R zeka testi ile değerlendirildi. Duygu düzenleme ve bağlanma özellikleri Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği ve Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri ile değerlendirildi. Olgu grubunun DEHB belirtileri ebeveynler tarafından doldurulan Conners Ebeveyn Derecelendirme Ölçeği ile ölçüldü.
Bulgular: DEHB’si olan ergenler duygu düzenlemede daha kötü performans gösterdiler. Bu ergenlerde kaçıngan bağlanma puanı da daha yüksekti. Ayrıca, duygu düzenleme güçlükleri ve bağlanma puanları ile DEHB şiddeti ile ilişki bulunmuştur.
Sonuç: Tedavi edilmemiş DEHB’si olan ergenlerde duygu düzenleme zorluğu ve güvensiz-kaçıngan bağlanma biçiminin daha yaygın olduğu gösterilmiştir. Çalışmamızın bulguları DEHB'nin heterojen bir durum olduğunu ve DEHB değerlendirilmesi ve tedavisinde güvensiz bağlanma tarzı ve duygu düzenlemenin göz önünde bulundurulması gerektiği görüşünü desteklemektedir.