E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bezm-i Alem Valide Sultan Foundation Gureba Hospital Neurosurgery Clinic
2Bakırköy Mental and Circular Diseases Hospital Neurology Clinic
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1991; 4(1): 41-44
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The Value of cicctromyography in the Dtagnosts and Operative Indication of Carpal Tunnel Syndrome. The nervc condoc!tion time (distal motor letancy) was examined in 18 cases with carpal tunnel syndrome. The lindings of electromyographic'examination and the alterations in nerve conduction time showed that carpal tunnel syndrome has been diagnosed as a ration of 90,9 per cent by electromyography and greater of distal motor latency values than 4.6 msec vere abnormal. In this paper, we stated that the most valuable guide ts the result of eledro ınyographyc examination when decideing to operatton on the pattents with carpal tunnel syndrome


Karpal Tünel Sendromunun Teşhisi ve Operasyon Endikasyonunun Konmasında EMG'nin Yeri
1Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi Nöroşirurji Kliniği
2Bakırköy Ruh ve Dair Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1991; 1(4): 41-44

Karpal Tünel Sendromu (KTS) teşhisi konan 18 vakada median sinir motor distaıl latans değerleri ölçülmüştür.Neticede elektromiyografinin (EMG) te şhise %90,9 oranında katkıda bulunabileceği tespet edilmiş, normal motor digital latans değerinin üst sınırı olarak 4.6 msaninin kabul edilmesinin daha uygun olacağı görülmüştür. Bu yazıda KTS düşünülen hastada operasyon karar ı verilirken gözönüne alınması gereken en değerli kriterin EMG tetklkinin neticesi olduğu belirtilmiştir.