E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital Il. Neurosurgery Clinic
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1991; 4(1): 33-35
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Although primary eerebral lymphomas has mbeen known, they find even a large interest by the ncurosurgeons becausc of the dIfIleulttes in histologleally typing and new dtagnostie procedures and bcing with some Immunosupresive pathokw. In thls artlele we dlseuss the general speelalitles of the primary eebebral Lymphoma and our surgical theraphy perspeetives by presenting a ease report.


Primer Serebral Lenfoma Olgu Sunumu
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Il. Nöroşirürji Kliniği
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1991; 1(4): 33-35

Primer serebral lenfo ınalar uzun zamandan beri bilinmelerine kar şın, histolojik tiplemedeki karışıklıklar, yeni tetkik metodlar ının gelişmesi, bazı immünosiipressif patolojilerle birlikte görülebilmeleri hastalığın nöroşirüdik açıdan varolan cazibesinin daha da artmas ına neden olmaktadır. Biz bu yazımızda bir yaka nedeniyle primer serebral lenfomalann ın genel özelliklerini ve cerrahi yaklaşım perspektifimizi ortaya koymaya amaçladık.