E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1991; 4(1): 28-30
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)


Uyku-EEG'nin Klinik Psikiyatride Kullanımı
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1991; 1(4): 28-30

Uyku EEG'si çal ışmaları, depresyonun tanı ve ayırım tanısında kullamlabilmektedir. Depresyon tanısının konmasında uyku- EEG'sinin tan ısal güvenilirliği oldukça yüksektir. Uyku-EEG'si çalışmaları depressif hastan ın beyin işlevlerinin anlaşılmasını sağlayan invivo- noninvaziv bir yöntemdir. Bu yazıda konuyla ilgili literatür gözden geçirilmi ştir.