E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1991; 3(4): 61-63
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Neuroleptic Malign Syndrome, an idiosyncratic reaction, is characterized by muscular rigidity, high body temperature, autonomic dysfunction and disturbances of consciousness. Although it is known that this syndrome is seen as a result of neuroleptic medication, it is also proposed that it may follow the use of some other psychotropic drugs and the cessation of previously used dopamine agonists. According to literature reports, its prevalence rate is 0.4-1.4 % and mortality rate is 10-30 %, the causes of which are acute renal failure, myocardial infarction, thromboembolia, respiratory and hepatic failure and sepsis resulted from rhabdomyolysis. It is suggested that some drugs as dantrolene, bromocriptine, diazepam and amantadine are helpful in treating this syndrome. The cases who will be presented here are two examples of neuroleptic malign syndrome treated with ECT while they are resistant to above mentioned medication


EKT ile Tedavi Edilen İki Nöroleptik Malign Sendrom Olgusu
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1991; 3(4): 61-63

Nöroleptik Malign Sendrom müsküler rijidite, yüksek ate ş, otonomik disfonksiyon ve bilinç bozukluğu ile karakterize idyosenkratik bir reaksiyondur. Temel olarak nöroleptik kullan ımı sonucu ortaya çıkt ığı bilinirse de diğer bazı psikotrop ilaçların kullanımı ve kullan ılan dopamin agonistlerinin kesilmesi sonucu olarak da ortaya çıkt ığı ileri sürülmüştür. Görülme sıklığı %0.4-1.4 arasında bildirilmiş, %10-30 arasındaki ölümle sonuçlanmaların rabdomiyoliz sonucu akut böbrek yetmezli ği, solunum ve hepatik yetmezlik, miyokard enfarktüsü, tromboemboliler ve sepsisten kaynakland ığı gösterilmiştir. Tedavide dantrolen, bromokriptin, diazepam ve amandatin gibi ilaçlar önerilmiştir. A şağıda mutat tedaviye yanıt vermeyen ancak, EKT ile ba şarıyla tedavi edilen iki nöroleptik malign sendrom olgusu sunulacakt ır.